114
Cateʼ bilaʼrúaj bönachi Israel luyú Egipto
bilaʼrúajëʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Judá ladaj nupa tuíʼi didzaʼ izáʼa.
Zxíʼini xiʼsóëʼ Judá guláquiëʼ ca lidxëʼ Xanruʼ Dios,
ateʼ gulaca bönachi Israel nupa rinná béʼenëʼ Dios.
Lahuëʼ Dios bubigaʼ nísadoʼ,
ateʼ bubíʼi nisa yegu Jordán.
Gulaʼxitiʼ guíʼa zxön ca yuguʼ böʼcuʼ zxilaʼ biguiúʼ,
ateʼ gulaʼxitiʼ caʼ guíʼadoʼ ca yuguʼ böʼcuʼ zxílaʼdoʼ.
 
¿Bi raca quiuʼ, nísadoʼ, tuʼ rubiguʼ?
¿Bi raca quiuʼ, yegu Jordán, tuʼ rubíʼi nisa quiuʼ?
¿Bi raca queë́liʼ, guíʼa zxön, tuʼ rixítiʼliʼ ca yuguʼ böʼcuʼ zxilaʼ biguiúʼ?
¿Bi raca queë́liʼ, guíʼadoʼ, tuʼ rixítiʼliʼ ca yuguʼ böʼcuʼ zxílaʼdoʼ?
 
Guzxizi lahuëʼ Xanruʼ, yödzölió.
Guzxizi lahuëʼ Dios queëʼ Jacob.
Benëʼ Dios ga gulaj nisa tu lëʼe guiö́jtoʼo,
en benëʼ ga böáca le guca guiö́j jara tu ga rilén nisa.