115
Calëga queë́tuʼ, Xan, calëga queë́tuʼ,
pero que loʼ gaca yöl-laʼ ba
tuʼ nacuʼ dxiʼi ladxiʼ, en le naca idútë li.
 
¿Bizx que taʼnná bönachi yuguʼ yödzö izáʼa:
“Gazxi caz zoëʼ Dios quégaquiëʼ”?
Zoëʼ Dios queë́ruʼ yehuaʼ yubá.
Runëʼ le raza ládxëʼë gunëʼ.
Néquiguequini plata, en oro budóʼ quégaca bönachi izáʼa naʼ,
yuguʼ le núngaca lu niʼa lu naʼ bönachi.
Nacuáʼ ruíʼiguequi, pero bitiʼ gaca iluíʼi didzaʼ.
Nacuáʼ guiö́j lógaca, pero bitiʼ gaca ilaʼléʼe.
Nacuáʼ nágagaca, pero bitiʼ gaca ilaʼyöni.
Nacuáʼ zxíniguequi, pero bitiʼ gaca ilaʼlëʼe.
Nacuáʼ náʼagaca, pero bitiʼ bi gaca ilaʼgán.
Nacuáʼ níʼagaca, pero bitiʼ gaca ilaʼzáʼ.
Bitiʼ gaca ilún bö lubáʼagaca.
Nupa tun budóʼ guiö́j budóʼ yaga ilaca ca nácagaca budóʼ naʼ,
nútiʼtës nu ruzxöni ladxiʼ budóʼ guiö́j budóʼ yaga.
 
Libíʼiliʼ, bönachi Israel, buliʼzxöni ládxëʼë Xanruʼ Dios.
Rácalen cazëʼ libíʼiliʼ, en rapa chiʼë libíʼiliʼ.
10 Libíʼiliʼ, zxíʼini xiʼsóëʼ Aarón, buliʼzxöni ládxëʼë Xanruʼ Dios.
Rácalen cazëʼ libíʼiliʼ, en rapa chiʼë libíʼiliʼ.
11 Libíʼiliʼ naʼ rádxiliʼ-nëʼ Dios, buliʼzxöni ládxëʼë Xanruʼ Dios.
Rácalen cazëʼ libíʼiliʼ, en rapa chiʼë libíʼiliʼ.
12 Xanruʼ Dios ruíʼi ládxëʼë rëʼu, en gunëʼ ga gaca dxiʼa queë́ruʼ.
Gunëʼ ga gaca dxiʼa quégaca bönachi Israel.
Gunëʼ ga gaca dxiʼa quégaca zxíʼini xiʼsóëʼ Aarón.
13 Gunëʼ ga gaca dxiʼa quégaca nupa tadxi Lëʼ,
nupa naʼ nácagaca cáʼasö, en nupa naʼ nayë́pisëgaca.
14 Gunëʼ Xanruʼ Dios ga tsan le nequi queë́liʼ,
lë naʼ nequi queë́liʼ, en le nequi quégaca zxíʼiniliʼ.
15 Raca ládxaʼa gunëʼ Xanruʼ ga gaca dxiʼa queë́liʼ.
Náquiëʼ Nu ben lúzxiba, en luyú ni.
16 Nequi queëʼ Xanruʼ Dios lúzxiba xitsáʼ,
pero nudödëʼ lu náʼagaca bönachi luyú ni.
 
17 Nupa chinátigaca bitiʼ gaca ilaʼgúʼu Xanruʼ yöl-laʼ ba,
en calëga nupa nacuáʼ dxisö lataj chul-la que yöl-laʼ guti.
18 ¡Cúʼuruʼ yöl-laʼ ba Xanruʼ Dios
naʼa dza, en yúguʼtë dza siʼ zaca!
 
¡Guliʼcuʼë Xanruʼ yöl-laʼ ba!