116
Nadxíʼidaʼ-nëʼ Xanruʼ Dios, tuʼ riyönnëʼ
le rulidzaʼ Lëʼ, en le rinábidaʼ-nëʼ.
Ruzë́ naguëʼ chiʼa.
Que lë ni naʼ ulidzaʼ Lëʼ tsanni ni zoaʼ nabanaʼ.
Guzóa bönadxi quiaʼ gátiaʼ,
en guyuʼa tsöbi que lataj chul-la que yöl-laʼ guti,
ateʼ gusëbi ládxaʼa, en buíʼinideʼedaʼ ládxaʼa.
Níʼirö bulidzaʼ-nëʼ Xanruʼ Dios, gunníaʼ:
“Rátaʼyuaʼ loʼ, Xan, usölóʼ nedaʼ.”
 
Xanruʼ Dios ruzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ, en náquiëʼ tsahuiʼ.
Dios queë́ruʼ ruíʼi ládxëʼë rëʼu.
Rapa chiʼë Xanruʼ nupa nácagaca doʼ ladxiʼ.
Buluʼxicja bönachi nedaʼ, ateʼ busölë́ʼ nedaʼ.
Buzíʼ ladxiʼ böʼ naca cazaʼ,
tuʼ runëʼ Xanruʼ Dios ga raca dxiʼa quiaʼ.
 
Busölóʼ böʼ naca cazaʼ, Xan, lu yöl-laʼ guti.
Benuʼ ga buíʼi nisa ribödxi guiö́j lahuaʼ,
en ga bítiʼrö cuílagaca niʼa.
 
Taʼa lahuëʼ Xanruʼ Dios
ga nacuáʼ nupa nabángaca.
10 Guyéajlëʼa Lëʼ cateʼ gunníaʼ:
“Zoa le rusacaʼ nedaʼ ziʼ.”
11 Lu yöl-laʼ röʼ böniga quiaʼ gunníaʼ:
“Taʼzíʼ yëʼ yúguʼtë bönachi.”
12 ¿Bizxi caz guʼa-nëʼ Xanruʼ Dios
niʼa que yuguʼ le runëʼ le ruziʼa xibé?
13 Siʼ lu naʼa yöl-laʼ rusölá queëʼ Xanruʼ,
en ulidzaʼ-nëʼ Xanruʼ Dios.
 
14 Unödzjaʼ queëʼ Xanruʼ le guzxíʼ lu naʼa unödzjaʼ.
Raca ládxaʼa gaca gunaʼ caní lógaca yúguʼtë bönachi queëʼ.
 
15 Rúndëʼë Xanruʼ bal
yöl-laʼ guti quégaca nupa néquiguequi quez queëʼ.
 
16 Le nácatë nacaʼ huen dxin quiuʼ, Xan.
Nacaʼ huen dxin quiuʼ, encaʼ zxíʼininu nigula huen dxin quiuʼ.
Busedxuʼ le biröli nedaʼ.
17 Cuʼa loʼ le unödzjaʼ quiuʼ, en guíaʼ Liʼ: “Xclenuʼ”,
en ulidzaʼ Liʼ, Xan.
 
 
18 Unödzjaʼ queëʼ Xanruʼ le guzxíʼ lu naʼa unödzjaʼ.
Raca ládxaʼa gaca gunaʼ caní lógaca yúguʼtë bönachi queëʼ.
 
19 Ga zoa löʼa que yuʼu lidxëʼ Xanruʼ,
lu yödzö Jerusalén gunaʼ caní.
 
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ Dios!