118
¡Guliʼguíëʼ Xanruʼ: “Xclenuʼ”, tuʼ náquiëʼ dxiʼa!
¡Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ!
 
Ral-laʼ ilaʼnná bönachi Israel:
“¡Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ!”
Ral-laʼ ilaʼnná zxíʼini xiʼsóëʼ Aarón:
“¡Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ!”
Ral-laʼ ilaʼnná nupa tadxi Xanruʼ Dios:
“¡Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ!”
 
Cateʼ gudíʼi guzxácaʼa bulidzaʼ-nëʼ Xanruʼ,
ateʼ bubiʼë didzaʼ, en busölë́ʼ nedaʼ.
Zoëʼ Xanruʼ cuitaʼ nedaʼ, ateʼ bitiʼ bi gádxidaʼ.
¿Bizxi caz gaca ilún bönachi quiaʼ?
Zoëʼ Xanruʼ cuitaʼ nedaʼ ladaj nupa tácalen nedaʼ.
Que lë ni naʼ idéliʼdaʼ láhuigaca nupa bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa.
 
Nácarö dxiʼa uzxöni ládxaʼa-nëʼ Xanruʼ,
en bitiʼ uzxöni ládxaʼa nu naca bönáchisö.
Nácarö dxiʼa uzxöni ládxaʼa-nëʼ Xanruʼ,
en bitiʼ uzxöni ládxaʼa nupa taʼnná bëʼ.
 
10 Bönachi yúguʼtë yödzö izáʼa gulaʼgúʼu nedaʼ lë́ʼajlö.
Len yöl-laʼ huáca queëʼ Xanruʼ buxicjaʼ léguequi.
11 Gulaʼguʼë nedaʼ lë́ʼajlö. Ön, gulaʼguʼë nedaʼ lë́ʼajlö,
pero len yöl-laʼ huáca queëʼ Xanruʼ buxicjaʼ léguequi.
12 Gulaʼguʼë nedaʼ lë́ʼajlö ca yuguʼ buzúʼ rön,
pero gulaʼnítiëʼ ca tu lu guíʼ guixiʼ yötsiʼ bidx.
Len yöl-laʼ huáca queëʼ Xanruʼ buxicjaʼ léguequi.
13 Buluʼdxíguëʼë nedaʼ ga bidxintë guzóa tsöjtsöʼa,
pero gúcalenëʼ Xanruʼ nedaʼ.
 
14 Naca cazëʼ Xanruʼ yöl-laʼ huáca quiaʼ, en le rul-laʼ.
Naca cazëʼ yöl-laʼ rusölá quiaʼ.
 
15 Lu yuʼu lídxigaca nupa nácagaca tsahuiʼ
ruʼu bö que nupa taʼbö́dxiʼa lu yöl-laʼ rudzeja quéguequi tuʼ nulágaca.
 
¡Rundaʼ dxin nëʼë ibëla Xanruʼ!
16 ¡Nayë́pisëtërö nëʼë ibëla Xanruʼ!
¡Rundaʼ dxin nëʼë ibëla Xanruʼ!
 
17 Bitiʼ caʼ gátiaʼ, pero soaʼ ibanaʼ,
ateʼ usiyöndaʼ bönachi le nunëʼ Xanruʼ.
18 Xanruʼ béndëʼë nedaʼ xiguiaʼ,
pero bitiʼ budödëʼ nedaʼ lu yöl-laʼ guti.
19 Guliʼsalaj quiaʼ ga taʼyazëʼ bönniʼ tsahuiʼ.
Tsuʼa niʼ, en guíaʼ-nëʼ Xanruʼ: “Xclenuʼ.”
20 Naca lataj ni ga riyaza cazëʼ Xanruʼ Dios.
Ilaʼyazëʼ ni bönniʼ tsahuiʼ.
 
21 ¡Guíaʼ Liʼ: “Xclenuʼ” Xan, tuʼ bubiʼu didzaʼ quiaʼ,
en tuʼ nacuʼ Nu rusölá nedaʼ!
 
22 Zoa tu guiö́j buluʼzóëʼ tsöláʼalö bönniʼ tuʼcuʼë zöʼö.
Naʼa naca guiö́j naʼ guiö́j len squin zöʼö.
23 Benëʼ Xanruʼ Dios ga naca caní.
Naca tu le run ga rubániruʼ.
 
24 Dza ni naca dza nunëʼ Xanruʼ Dios.
Udzéjaruʼ, en uzíʼiruʼ xibé.
 
25 Rátaʼyutuʼ loʼ, Xan, usölóʼ netuʼ.
Rátaʼyutuʼ loʼ, Xan, gunuʼ ga gaca dxiʼa queë́tuʼ.
 
26 Bicaʼ ba bönniʼ naʼ zëʼë uláz queëʼ Xanruʼ.
Guntuʼ Liʼ zxön lu yuʼu lidxëʼ Xanruʼ.
 
27 Dios náquiëʼ Xanruʼ, ateʼ bennëʼ queë́ruʼ beníʼ.
Buliʼnödzaj queëʼ Dios yuguʼ bëdxi renniʼ uzéguiʼruʼ-baʼ lahuëʼ lu bucugu queëʼ.
 
28 Naca cazuʼ Liʼ Dios quiaʼ, ate guíaʼ Liʼ: “Xclenuʼ.”
Naca cazuʼ Liʼ Dios quiaʼ, ateʼ gunaʼ Liʼ zxön.
 
29 ¡Guliʼ-guië́ʼ Xanruʼ Dios: “Xclenuʼ” tuʼ náquiëʼ dxiʼa!
¡Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ!