119
Le run le gunná béʼenëʼ Xanruʼ rëʼu
¡Bicaʼ ba nupa nácagaca idú dxiʼa tsáhuiʼdoʼ,
nupa naʼ tun ca rnna xibá naguixjëʼ Xanruʼ!
¡Bicaʼ ba nupa tun ca nácagaca le benëʼ ba nalí,
en idú ládxiʼgaca taʼzë́ ladxiʼ Lëʼ!
Bitiʼ bi le cabí naca tsahuiʼ tun,
pero tun ca nácagaca le nuluʼë lahui.
Nuzúʼ queë́tuʼ xibá quiuʼ, Xan,
para idú ládxiʼtuʼ guntuʼ ca taʼnná.
Raca ládxaʼa gúnticaʼsaʼ ca ral-laʼ gunaʼ,
en gunaʼ yuguʼ le gunná bëʼu.
Níʼirö bitiʼ caʼ utuíʼidaʼ
channö gapa chiʼa yuguʼ le gunná bëʼu.
Lu yöl-laʼ baʼa ladxiʼ quiaʼ guíaʼ Liʼ: “Xclenuʼ”
cateʼ chinaziʼa le buchiʼa busörö́uʼ le naca tsahuiʼ.
Gunaʼ ca taʼnná le gunná bëʼu.
Bitiʼ usán noʼo nedaʼ tsaz.
Ral-laʼ gunruʼ ca gunnë́ʼ Dios
¿Nacxi gaca gunbiʼ tu biʼi bönniʼ ga ugáʼana tsahuiʼ ládxiʼdoʼobiʼ?
Ral-laʼ gunbiʼ ca rnna xtídzuʼu.
10 Idú ládxaʼa rizë́ ládxaʼa Liʼ, Xan.
Bitiʼ guʼu lataj ucáʼanaʼ yuguʼ le gunná bëʼu.
11 Lu icja ládxiʼdaʼahuaʼ runaʼ ca rnna xtídzuʼu,
para cabí gunaʼ dul-laʼ loʼ Liʼ.
12 ¡Bicaʼ xibóʼ, Xan!
Busedi nedaʼ yuguʼ le gunná bëʼu.
13 Len ruáʼ cuinaʼ ruʼa didzaʼ
ca nácagaca yúguʼtë le rusedi quézinuʼ netuʼ.
14 Rudzéjadaʼ ca nácagaca le nunuʼ ba nalí
ca nu rudzeja tuʼ dë yöl-laʼ tsahuiʼ que.
15 Saʼ ládxaʼa ca nácagaca xibá quiuʼ
en güíʼi ládxaʼa yuguʼ le nulúʼu lahui.
16 Udzéjadaʼ ca nácagaca le gunná bëʼu.
Bitiʼ gal-la ládxaʼa xtídzuʼu.
Rudzéjadeʼeruʼ runruʼ le rnna cazëʼ Dios
17 Ben ga gaca dxiʼa quiaʼ nedaʼ, huen dxin quiuʼ, Xan,
para soaʼ ibanaʼ, en gunaʼ ca rnna xtídzuʼu.
18 Gusalaj guiö́j lahuaʼ para gaca iléʼedaʼ
le tun ga rubánituʼ nazúajgaca lu xibá naguixjuʼ Liʼ.
19 Zoaʼ yödzölió ca tu bönniʼ ridasö.
Bitiʼ ucachuʼu yuguʼ xibá nunuʼ ga bitiʼ gaca iléʼedaʼ léguequi.
20 Yúguʼtë dza ruhuíʼini ládxaʼa tuʼ rizë́ ládxaʼa
yuguʼ le nusédinuʼ netuʼ ca ral-laʼ guntuʼ.
21 Ruzenuʼ le bach nupa tun ba zxön cuínguequi, en nupa nudxíagaca döʼ,
nupa naʼ tuʼzóa tsöláʼalö yuguʼ xibá gunná bëʼu.
22 Bitiʼ guʼu lataj nu guequi nedaʼ ziʼ o nu ucáʼana nedaʼ cáʼasö,
tuʼ runaʼ ca taʼnná le nunuʼ ba nalí.
23 Sal-laʼ taʼbö́ʼ nupa taʼnná bëʼ, en taʼnnë́ quiaʼ,
rizáʼ ládxaʼa nedaʼ, huen dxin quiuʼ, ca nácagaca le gunná bëʼu.
24 Raza ládxaʼa yuguʼ le nunuʼ ba nalí.
Nácagaca le tuʼzéajniʼi nedaʼ.
Idú ládxiʼruʼ gunruʼ ca gunná cazëʼ Dios
25 Nadinni lu yu böʼ naca cazaʼ.
Busubán ládxaʼa, ugunuʼ dxin xtídzuʼu.
26 Buluíʼidaʼ Liʼ yuguʼ le nunaʼ, ateʼ bubiʼu didzaʼ.
Busedi nedaʼ yuguʼ le gunná bëʼu.
27 Buzéajniʼi nedaʼ ca nácagaca xibá quiuʼ,
ateʼ saʼ ládxaʼa ca nácagaca le nunuʼ, le tun ga rubánituʼ.
28 Ribödxi böʼ naca cazaʼ tuʼ risë́bidaʼ ládxaʼa.
Butipa ládxaʼa, ugunuʼ dxin xtídzuʼu.
29 Ben ga bitiʼ gunaʼ le cabí saʼyéaj,
en buzáʼ ladxiʼ quiaʼ xibá naguixjuʼ Liʼ.
30 Gurö́aʼ le naca idútë li para gunaʼ ca rnna.
Nuzóaʼ lahuaʼ yuguʼ le nusédinuʼ netuʼ.
31 Nazíʼ lu naʼa yuguʼ le nunuʼ lináʼ lo.
Bitiʼ guʼu lataj bi gun ga utuíʼidaʼ, Xan.
32 Gunaʼ ca taʼnná xibá gunná bëʼu,
tuʼ rutipa cazuʼ ládxaʼa.
Rë́ʼëniruʼ tséajniʼiruʼ xtídzëʼë Dios
33 Busedi nedaʼ, Xan, ca taʼnná le gunná bëʼu,
ateʼ gun chiʼa léguequi ga idxinrö dza udxi.
34 Benna quiaʼ yöl-laʼ réajniʼi para gun chiʼa xibá quiuʼ,
en para idú ládxaʼa gunaʼ ca taʼnná.
35 Ben ga gunaʼ ca taʼnná le gunná bëʼu,
tuʼ raza ládxaʼa gunaʼ ca taʼnná xibá naʼ.
36 Ben ga güíʼi ládxaʼa yuguʼ le nunuʼ ba nalí,
para cabí güíʼi ládxaʼa yöl-laʼ ruhuidiʼ.
37 Buchiʼa guiö́j lahuaʼ para cabí uyúaʼ le cabí nazacaʼ.
Butipa ládxaʼa para gunaʼ le uluíʼinuʼ netuʼ.
38 Ben tsutsu didzaʼ bë́ʼlenuʼ nedaʼ, huen dxin quiuʼ,
para gádxidaʼ Liʼ.
39 Bucuita ga zoaʼ nu rudidzaʼ yudxi nedaʼ, lë naʼ rádxidaʼ
tuʼ nácagaca dxiʼa tsahuiʼ le nusédinuʼ netuʼ ca guntuʼ.
40 Buyútsöcaʼ, rizë́ ládxaʼa yuguʼ xibá quiuʼ.
Busubán ládxaʼa, ugunuʼ dxin le tsahuiʼ quiuʼ.
Ruzxöni ládxiʼruʼ xtídzëʼë Dios
41 Lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ buyú nedaʼ, Xan,
en busölá nedaʼ ca rnna xtídzuʼu gunuʼ.
42 Ubiʼa didzaʼ bi guíaʼ nu run ga rutuíʼidaʼ, inníaʼ:
“Ruzxöni ládxaʼa xtídzuʼu”, Xan.
43 Bitiʼ ucuítuʼ tsaz didzaʼ idútë li lu ruʼa
tuʼ runaʼ löza yuguʼ le nusédinuʼ netuʼ.
44 Gúnticaʼsaʼ ca taʼnná xibá naguixjuʼ Liʼ
yúguʼtë dza, en yúguʼtë iz siʼ zaca.
45 Lu yöl-laʼ rusölá quiuʼ soaʼ ibanaʼ
tuʼ bëʼ ládxaʼa gunaʼ ca taʼnná bëʼ xibá quiuʼ.
46 Guʼa didzaʼ que le nunuʼ ba nalí lógaquiëʼ bönniʼ taʼnná bëʼë
en bitiʼ caʼ utuíʼidaʼ.
47 Tsaza ládxaʼa yuguʼ xibá gunná bëʼu,
yuguʼ lë naʼ nadxíʼidaʼ.
48 Gunaʼ caʼ ca taʼnná xibá nunuʼ, lë naʼ së ládxaʼa,
en saʼ ládxaʼa ca nácagaca le gunná bëʼu.
Zóaticaʼsö xtídzëʼë Dios
49 Yöjné didzaʼ naʼ bë́ʼlenuʼ nedaʼ, huen dxin quiuʼ,
tuʼ benuʼ ga runaʼ löza le.
50 Didzaʼ naʼ ruhuë́ tsahuiʼ nedaʼ cateʼ riguíʼi rizácaʼa,
tuʼ tuʼsubán ládxaʼa didzaʼ bëʼu.
51 Tuʼtítjalëʼe nedaʼ nupa tun ba zxön cuínguequi,
pero bitiʼ caʼ usanaʼ xibá naguixjuʼ Liʼ.
52 Röjnedaʼ yuguʼ le busédinuʼ netuʼ dza niʼte, Xan,
ateʼ lë naʼ ruhuë́ tsahuiʼ nedaʼ.
53 Lu yöl-laʼ ridzáʼa quiaʼ röʼa böniga niʼa quégaca nupa tuáʼ döʼ,
nupa naʼ tuʼcáʼana xibá naguixjuʼ Liʼ.
54 Rul-laʼ ca nácagaca le gunná bëʼu.
Zoaʼ ni ca tu bönniʼ ridë́ʼ ziʼtuʼ.
55 Chiʼi dzö́ʼölö röjnedaʼ Loʼ, Xan,
en run chiʼa xibá naguixjuʼ Liʼ.
56 Nacuáʼlen nedaʼ le ruziʼa xibé
ateʼ runaʼ ca rnna yuguʼ xibá quiuʼ.
Raza ládxiʼruʼ xtídzëʼë Dios
57 Nacuʼ Liʼ, Xan, le ruziʼa xibé.
Chigunníaʼ gunaʼ ca rnna xtídzuʼu.
58 Idú ládxaʼa inábidaʼ Liʼ sóalenuʼ nedaʼ.
Buéchiʼ ladxiʼ nedaʼ ca rnna xtídzuʼu gunuʼ.
59 Guzáʼ ládxaʼa ca nácagaca le runaʼ,
ateʼ bubíʼi ládxaʼa para gunaʼ ca rnna le nunuʼ lináʼ lo.
60 Béndaʼa bayúdx, en bitiʼ gudzedaʼ
para gunaʼ ca rinná bëʼ xibá quiuʼ.
61 Bönachi zián bönachi tuáʼ döʼ gulaʼgúʼu nedaʼ lë́ʼajlö,
pero bitiʼ gul-la ládxaʼa xibá naguixjuʼ Liʼ.
62 Gulahuë́la riyasaʼ, en riguʼa Liʼ yöl-laʼ ba
tuʼ nácagaca tsahuiʼ yuguʼ le nusédinuʼ netuʼ.
63 Runaʼ tsözxö́n nupa tadxi Liʼ,
encaʼ nupa tun ca rnna xibá quiuʼ.
64 Ridxín idútë yödzölió yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ, Xan.
Busedi nedaʼ yuguʼ le gunná bëʼu.
Naca le sacaʼ le gunná cazëʼ Dios
65 Benuʼ quiaʼ nedaʼ, huen dxin quiuʼ, le naca dxiʼa,
ca rnna xtídzuʼu gunuʼ, Xan.
66 Busedi nedaʼ yöl-laʼ réajniʼi idú, en yöl-laʼ raca yenniʼ,
tuʼ réajlëʼa yuguʼ xibá gunná bëʼu.
67 Zíʼalö cateʼ buzötjuʼ nedaʼ gudáʼ nanitiaʼ,
pero naʼa runaʼ ca rnna xtídzuʼu.
68 Idú dxiʼa tsahuiʼ nacuʼ, en runuʼ le naca dxiʼa.
Busedi nedaʼ yuguʼ le gunná bëʼu.
69 Nupa tun ba zxön cuínguequi taʼzíʼ yëʼ ca naca quiaʼ,
pero idú ládxaʼa gunaʼ ca rnna xibá quiuʼ.
70 Chul-la niti naca icja ládxiʼdoʼguequi,
pero raza ládxaʼa nedaʼ xibá naguixjuʼ Liʼ.
71 Naca dxiʼa buzötjuʼ nedaʼ
para bizédidaʼ yuguʼ le gunná bëʼu.
72 Nácagacarö dxiʼa quiaʼ xibá rinná bëʼu
ca nácagaca gayuáʼ gayuáʼsö dumí oro, en plata.
Naca tsahuiʼ le gunná cazëʼ Dios
73 Len noʼo benuʼ nedaʼ, en buzúʼ nedaʼ.
Buzéajniʼi nedaʼ para gúnbëʼa xibá gunná bëʼu.
74 Nupa tadxi Liʼ ilaʼléʼe nedaʼ, en uluʼdzeja ládxiʼguequi,
tuʼ runaʼ löza xtídzuʼu.
75 Nözdaʼ naca tsahuiʼ ca ruchiʼa rusörö́uʼ quiaʼ nedaʼ, Xan,
ateʼ lu yöl-laʼ li ladxiʼ quiuʼ busacaʼ ziʼu nedaʼ.
76 Naʼa, lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ buë tsahuiʼ nedaʼ,
ca rnna didzaʼ chibë́ʼlenuʼ nedaʼ, huen dxin quiuʼ.
77 Gudá duhuechiʼ ládxuʼu nedaʼ para soaʼ ibanaʼ,
tuʼ raza ládxaʼa xibá naguixjuʼ Liʼ.
78 Ben ga uluʼtuíʼi nupa tun ba zxön cuínguequi,
tuʼ gulaʼnnë́ quiaʼ, en bitiʼ bi benaʼ quéguequi,
pero nedaʼ saʼ ládxaʼa ca naca xibá quiuʼ.
79 Ral-laʼ udxín quiaʼ nupa tadxi Liʼ,
nupa naʼ núnbëʼgaca le nunuʼ ba nalí.
80 Ben ga udxín ca rnna le gunná bëʼu,
para cabí utuíʼidaʼ.
Runëʼ Dios ca rnna xtídzëʼë
81 Rudú ládxaʼa tuʼ ribözaʼ yöl-laʼ rusölá quiuʼ,
pero runaʼ löza xtídzuʼu.
82 Chirequi ichul-la lahuaʼ tuʼ rizëdaʼ ládxaʼa xtídzuʼu,
rnníaʼ: “¿Bátaxi huë tsaúʼu nedaʼ?”
83 Caní raca tuʼ naxúʼunidaʼ ca tu buzudi guídi nal-laʼ lahui guíʼ,
pero catu caz gal-la ládxaʼa yuguʼ le gunná bëʼu.
84 ¿Bál-laxi dza soaʼ ibanaʼ nedaʼ, huen dxin quiuʼ?
¿Bátaxi usiúdxuʼ nupa taʼbía no nedaʼ?
85 Nupa tun ba zxön cuínguequi gulaʼchö́ʼöna tu yeru ga tsöjbixaʼ,
nupa naʼ bitiʼ tun ca rnna xibá naguixjuʼ Liʼ.
86 Idútë li nácagaca yúguʼtë xibá gunná bëʼu.
Lu yöl-laʼ rizíʼ yëʼ quéguequi taʼbía no nedaʼ.
¡Gúcalen nedaʼ!
87 Gulaʼzóa uluʼsunítiëʼ nedaʼ lu yödzölió ni,
pero bitiʼ busán naʼa xibá quiuʼ.
88 Lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ busubán ládxaʼa,
para gapa chiʼa le nunuʼ ba nalí len ruáʼ cuinuʼ.
Réajlëʼëruʼ xtídzëʼë Xanruʼ
89 Rulidzaʼ Liʼ, Xan.
Tsaz naguixjuʼ xtídzuʼu yehuaʼ yubá.
90 Gunuʼ ca rnna xtídzuʼu quégaca bönachi naʼa dza, en yúguʼtë dza siʼ zaca.
Gudixaj cazuʼ yödzölió, ateʼ idíaʼticaʼsö.
91 Niʼa que le gunná bëʼu nacuáʼ caz yúguʼtë ga ridxintë naʼa dza,
tuʼ tun xichinuʼ yúguʼtë lë naʼ.
92 Laʼtuʼ cabí raza ládxaʼa xibá naguixjuʼ Liʼ,
chigunítiaʼ lu le busacaʼ ziʼ nedaʼ.
93 Catu caz gal-la ládxaʼa yuguʼ xibá quiuʼ,
tuʼ busubanuʼ ládxaʼa niʼa quéguequi.
94 Néquidaʼ quiuʼ.
¡Busölá nedaʼ, tuʼ ruíʼi ládxaʼa xibá quiuʼ!
95 Nupa tuáʼ döʼ taʼbö́ʼ nisi nedaʼ para uluʼsuniti nedaʼ,
pero nedaʼ güíʼi ládxaʼa le nunuʼ ba nalí.
96 Chibiléʼedaʼ ruúdxi que yúguʼtë le naca idútë yödzölió ni,
pero catu caz udxi que le gunná bëʼu guntuʼ.
Nadxíʼiruʼ xtídzëʼë Xanruʼ
97 Nadxíʼideʼedaʼ xibá naguixjuʼ Liʼ.
Idú dza rizáʼ ládxaʼa ca naca que.
98 Réajniʼirödaʼ ca nupa taʼdáʼbagaʼ nedaʼ
tuʼ ruíʼi ládxaʼa yuguʼ le gunná bëʼu, en tuʼ dáʼticaʼsaʼ léguequi.
99 Réquibeʼerödaʼ ca yúguʼtë nupa tuʼsedi nedaʼ,
tuʼ rizáʼ ládxaʼa le nunuʼ ba nalí.
100 Réajniʼirödaʼ ca yuguʼ bönniʼ gula,
tuʼ rapa chiʼa xibá quiuʼ.
101 Gudapa chiʼi cuinaʼ para cabí gunaʼ le cabí naca tsahuiʼ,
en para gunaʼ ca rnna xtídzuʼu.
102 Bitiʼ caʼ nucáʼanaʼ yuguʼ le nusédinuʼ netuʼ,
le nusedi quézinuʼ nedaʼ.
103 Bicaʼ zxixi nácagaca xtídzuʼu.
Ön, nácagacarö zxixi ca le zxixi que buz.
104 Tuʼzéajniʼi xibá quiuʼ nedaʼ.
Que lë ni naʼ réquidaʼ ziʼ yúguʼtë le cabí naca.
Xtídzëʼë Dios ruzeníʼ lu icja ládxidoʼoruʼ
105 Ca tu beníʼ naca xtídzuʼu ga ridáʼ,
en le ruzeníʼ nöza ga ral-laʼ tödaʼ.
106 Guzxíʼ lu naʼa bi gunaʼ, en nunaʼ tsutsu xtídzaʼa.
Gapa chiʼa le nusédinuʼ netuʼ le naca tsahuiʼ.
107 Zoa le rusacaʼ ziʼ nedaʼ.
Busubán ládxaʼa, Xan, ugunuʼ dxin xtídzuʼu.
108 Guzxíʼ yöl-laʼ ba riguʼa Liʼ len ruʼa, Xan,
en buzéajniʼi nedaʼ yuguʼ le nusédinuʼ netuʼ.
109 Zóaticaʼsö bönadxi gátiaʼ,
pero bitiʼ ral-la ládxaʼa xibá naguixjuʼ Liʼ.
110 Nupa tuáʼ döʼ buluʼzë́ tu du yalaj le sön nedaʼ,
pero bitiʼ bucáʼanaʼ xibá quiuʼ.
111 Tsaz nazíʼ lu naʼa le nunuʼ ba nalí,
ateʼ run ga rudzeja ládxaʼa.
112 Ruíʼi ládxaʼa gúnticaʼsaʼ ca taʼnná le gunná bëʼu.
Gunaʼ caní ga idxintë dza udxi.
Nagáʼanaruʼ dxiʼa niʼa que xtídzëʼë Dios
113 Réquidaʼ ziʼ nupa nácagaca chopa ladxiʼ,
pero nadxíʼidaʼ xibá naguixjuʼ Liʼ.
114 Nacuʼ ca tu ga rucachiʼ cuinaʼ, en le run chiʼi nedaʼ.
Runaʼ löza xtídzuʼu.
115 Guliʼcuíta ga zoaʼ, libíʼiliʼ ruáʼaliʼ döʼ,
tuʼ gunaʼ ca taʼnná le gunná bëʼë Xanaʼ Dios.
116 Buzóa nedaʼ tsutsu, ugunuʼ dxin xtídzuʼu, ateʼ soaʼ ibanaʼ.
Bitiʼ guʼu lataj utuíʼidaʼ ca naca le runaʼ löza.
117 Buzóa nedaʼ tsutsu, ateʼ uláʼ,
en güíʼiticaʼsaʼ ládxaʼa le gunná bëʼu.
118 Nusán noʼo yúguʼtë nupa nusángaca le gunná bëʼu,
tuʼ naca yöl-laʼ sinaʼ quéguequi le cabí nazacaʼ.
119 Ugúʼ nupa tuáʼ döʼ luyú ni ca nu rugúa bëbu.
Que lë ni naʼ nadxíʼidaʼ le nunuʼ ba nalí.
120 Rizxizi idútë le nayáʼ nabanaʼ tuʼ rádxidaʼ Liʼ,
en rádxidaʼ le gaca cateʼ usiúdxuʼ bönachi.
Ral-laʼ gunruʼ ca rnna xtídzëʼë Dios
121 Benaʼ le naca tsahuiʼ, en le naca li.
Bitiʼ usán noʼo nedaʼ lu náʼagaca nupa tuʼsacaʼ ziʼ nedaʼ.
122 Nacuʼ quiaʼ nedaʼ, huen dxin quiuʼ, le naca bëʼ gaca dxiʼa quiaʼ.
Bitiʼ guʼu lataj uluʼsacaʼ ziʼ nedaʼ nupa tun ba zxön cuínguequi.
123 Richí guiö́j lahuaʼ tuʼ ribözaʼ yöl-laʼ rusölá quiuʼ,
encaʼ didzaʼ tsahuiʼ quiuʼ.
124 Lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ ben quiaʼ nedaʼ, huen dxin quiuʼ,
ca rë́ʼëni quézinuʼ gunuʼ.
Busedi nedaʼ yuguʼ le gunná bëʼu.
125 Nacaʼ huen dxin quiuʼ.
Benna quiaʼ yöl-laʼ réajniʼi para gaca gúnbëʼa le nunuʼ ba nalí.
126 Chibidxín dza bi gunuʼ, Xan,
tuʼ gulaʼguítsjëʼ xibá naguixjuʼ Liʼ.
127 Que lë ni naʼ nadxíʼirödaʼ xibá naguixjuʼ Liʼ ca nadxíʼidaʼ oro.
¡Ön, ca oro banéquini,
128 en réquidaʼ nácagacarö dxiʼa xibá quiuʼ ca yúguʼtë le dë!
Bitiʼ riléʼedaʼ dxiʼa yúguʼtë le cabí naca.
Raca ládxiʼruʼ gunruʼ ca rnna xtídzëʼë Dios
129 Run ga rubánidaʼ le nunuʼ ba nalí.
Que lë ni naʼ böʼ naca cazaʼ nazíʼ lu nëʼe le.
130 Cateʼ naláʼ lahui xtídzuʼu, ruzeníʼ queë́tuʼ.
Run ga taʼyéajniʼi nupa nácagaca nöxaj ladxiʼ.
131 Gusaljaʼ ruʼa, en gunnë́ ládxaʼa,
tuʼ guzë́ ládxaʼa xibá gunná bëʼu.
132 Buyú nedaʼ, en buzáʼ ladxiʼ quiaʼ,
ca run cazuʼ quégaca nupa taʼdxíʼi Liʼ.
133 Buzóa nedaʼ tsutsu para gunaʼ ca rnna xtídzuʼu.
Bitiʼ guʼu lataj le naca xihuiʼ inná beʼe nedaʼ.
134 Buáʼu nedaʼ lu naʼ nu rusacaʼ ziʼ nedaʼ,
para gaca gunaʼ ca naca xibá quiuʼ.
135 Ben ga gaca bëʼ nazíʼ lu noʼo nedaʼ, huen dxin quiuʼ,
en busedi nedaʼ yuguʼ le gunná bëʼu.
136 Raca nisa ribödxi guiö́j lahuaʼ ca tu yegu gubóʼo,
tuʼ cabí tun bönachi ca rinná bëʼ xibá quiuʼ.
Idutë li naca le rnna cazëʼ Xanruʼ
137 Nacuʼ Liʼ tsahuiʼ, Xan.
Dxiʼa tsahuiʼ naca le ruchiʼa rusörö́uʼ quee̲tuʼ.
138 Nugúʼu lu naʼtuʼ le nunuʼ ba nalí.
Naca tsahuiʼ, en tsaz zoa.
139 Tuʼ ribözaʼ le naca quiuʼ run ga régui rilá ládxiʼdaʼahuaʼ,
ateʼ gulal-la ladxiʼ xtídzuʼu nupa taʼdáʼbagaʼ nedaʼ.
140 Idú dxiʼa tsahuiʼ naca xtídzuʼu.
Que lë ni naʼ nedaʼ, huen dxin quiuʼ, nadxíʼidaʼ le.
141 Nöxaj ladxiʼ nacaʼ, ateʼ tuʼcáʼana bönachi nedaʼ cáʼasö,
pero bitiʼ ral-la ládxaʼa le gunná bëʼu.
142 Zóaticaʼsö le naca tsahuiʼ quiuʼ,
en idútë li naca xibá naguixjuʼ Liʼ.
143 Ba bidxín le raca quiaʼ, en le rusacaʼ ziʼ nedaʼ,
pero raza ládxaʼa xibá gunná bëʼu.
144 Nácaticaʼsö tsahuiʼ le nunuʼ ba nalí.
Buzéajniʼi nedaʼ para soaʼ ibanaʼ.
Ral-laʼ ulaba ládxiʼruʼ le gunná cazëʼ Dios
145 Idú ládxaʼa rulidzaʼ Liʼ.
Bubíʼi didzaʼ, Xan, ateʼ gunaʼ ca naca le gunná bëʼu.
146 Rulídzaticaʼsaʼ Liʼ.
Busölá nedaʼ, ateʼ gunaʼ ca naca le nunuʼ ba nalí.
147 Riyasaʼ zíʼalö ca ritö́ yu zila, en rulidzaʼ Liʼ para gácalenuʼ nedaʼ.
Ribözaʼ yuguʼ didzaʼ guʼu.
148 Chiʼi dzö́ʼölö rubéajaʼ yëla guiö́j lahuaʼ,
para ulaba ládxaʼa ca naca xtídzuʼu.
149 Lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ buzë́ naguʼ chiʼa.
Busubán ládxaʼa, Xan, ca naca le nusédinuʼ netuʼ.
150 Taʼbigaʼ nupa tuáʼ döʼ ga zoaʼ para ilaʼbía no nedaʼ.
Nucáʼanagaca xibá naguixjuʼ Liʼ.
151 Zuʼ galaʼ ga zoaʼ, Xan,
ateʼ idútë li naca le gunná bëʼu.
152 Dza niʼte quez núnbëʼa le nunuʼ ba nalí,
en nözdaʼ tsaz nuzúʼ le.
Le gunná cazëʼ Dios run rëʼu tsahuiʼ
153 Buyú le rusacaʼ ziʼ nedaʼ, en busölá nedaʼ,
tuʼ cabí ral-la ládxaʼa xibá naguixjuʼ Liʼ.
154 Bubíʼi didzaʼ uláz quiaʼ, en buáʼu nedaʼ.
Busubán ládxaʼa ca naca xtídzuʼu.
155 Ziʼtuʼ zoa yöl-laʼ rusölá ga nacuáʼ nupa tuáʼ döʼ,
tuʼ cabí tuíʼi ládxiʼgaca le gunná bëʼu.
156 Zxö́ntërö naca yöl-laʼ ruhuéchiʼ ladxiʼ quiuʼ, Xan.
Busubán ládxaʼa ca naca le nusédinuʼ netuʼ.
157 Ziángaca nupa taʼbía no nedaʼ, en taʼdáʼbagaʼ nedaʼ,
pero bitiʼ nucáʼanaʼ le nunuʼ ba nalí.
158 Bitiʼ riléʼedaʼ dxiʼa nupa nucáʼanagaca Liʼ,
en bitiʼ tun ca rnna xtídzuʼu.
159 Buyú ca nadxíʼidaʼ xibá quiuʼ, Xan.
Lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ busubán ládxaʼa.
160 Idútë li nácagaca yúguʼtë xtídzuʼu,
en tsaz nacuáʼ yúguʼtë le nusédinuʼ netuʼ le nácagaca tsahuiʼ.
Ral-laʼ udödi cuinruʼ lu nëʼë Dios
161 Taʼbía no nedaʼ nupa taʼnná bëʼ, en bitiʼ bi benaʼ quéguequi,
pero runaʼ bal xtídzuʼu lu icja ládxiʼdaʼahuaʼ.
162 Rudzéjalendaʼ xtídzuʼu,
ca rudzeja nu rudzöli tu yöl-laʼ tsahuiʼ zxön.
163 Réquidaʼ ziʼ, en bitiʼ riléʼedaʼ dxiʼa le cabí nácatë,
pero nadxíʼidaʼ xibá naguixjuʼ Liʼ.
164 Gadxi luzuí tu dza riguʼa Liʼ yöl-laʼ ba,
niʼa que le nusédinuʼ netuʼ, le naca tsahuiʼ.
165 Taʼböza dxiʼa tsáhuiʼdoʼ nupa nadxíʼigaca xibá naguixjuʼ Liʼ,
en bitiʼ bi run ga röjchéguʼgaca.
166 Runaʼ löza yöl-laʼ rusölá quiuʼ, Xan,
en runaʼ ca rnna xibá nunuʼ.
167 Yuguʼ le nunuʼ ba nalí tun chiʼi böʼ naca cazaʼ,
ateʼ nadxíʼideʼedaʼ léguequi.
168 Runaʼ ca taʼnná xibá quiuʼ, en yuguʼ le nunuʼ ba nalí
tuʼ riléʼe quézinuʼ yúguʼtë le runaʼ.
Rudzéjalenruʼ xtídzëʼë Dios
169 Ruzë́ naguʼ le rulidzaʼ Liʼ, Xan.
Ruzéajniʼi nedaʼ ca rnna xtídzuʼu.
170 Ruzë́ naguʼ le rinábidaʼ Liʼ,
en busölá nedaʼ ca rnna xtídzuʼu gunuʼ.
171 Bëʼ nedaʼ lataj cuʼa Liʼ yöl-laʼ ba,
tuʼ rusédinuʼ nedaʼ le gunná bëʼu.
172 Bëʼ lataj gul-la lúdxaʼa ca naca xtídzuʼu,
tuʼ nácagaca tsahuiʼ yúguʼtë xibá nunuʼ.
173 Guzóatë gácalenuʼ nedaʼ,
tuʼ nabö́aʼ xibá quiuʼ.
174 Rizë́ ládxaʼa yöl-laʼ rusölá quiuʼ, Xan,
en raza ládxaʼa xibá naguixjuʼ Liʼ.
175 Bëʼ lataj soa ibán böʼ naca cazaʼ para cuʼa Liʼ yöl-laʼ ba,
en ben ga gácalen nedaʼ le nusédinuʼ netuʼ.
176 Ridödaʼ tsöláʼalö ca tubaʼ böʼcuʼ zxilaʼ nanítibaʼ.
Gudá dudiljuʼ nedaʼ, huen dxin quiuʼ, tuʼ cabí ral-la ládxaʼa xibá nunuʼ.