120
Cateʼ gudíʼi guzxácaʼa bulidzaʼ-nëʼ Xanruʼ,
ateʼ Lëʼ bubiʼë didzaʼ.
Busölá böʼ naca cazaʼ, Xan, lu naʼ nu rizíʼ yëʼ,
en lu naʼ nu bitiʼ run ca gunná caz.
¿Bizxi gunëʼ quiuʼ Dios, en bizxi ubiʼë quiuʼ, liʼ naʼ rizíʼ yëʼu?
Ichizëʼ liʼ yuguʼ yaga lahui tuchiʼ que nu reaj gudil-la,
en cuʼë icjuʼ boʼ yalaj que yaʼ yö́ridoʼ.
Bicaʼ bayechiʼ nedaʼ tuʼ zóasaʼ yödzö Mesec,
en zoaʼ tu lu yuʼu guídi quégaca bönachi Cedar.
Xidzélëʼë chiguzóa böʼ naca cazaʼ
len nupa tuʼsuniti yöl-laʼ riböza dxiʼa tsáhuiʼdoʼ.
Rë́ʼëndaʼ cözaʼ dxiʼa tsáhuiʼdoʼ, pero cateʼ ruáʼa didzaʼ
të́ʼënnëʼ ilaʼdíl-lalen nedaʼ.