121
Uchisa icjaʼ uyúaʼ le raca yuguʼ lu guíʼa.
¿Gazxi zaʼ le gácalen nedaʼ?
Le gácalen nedaʼ zaʼ lu nëʼë Xanruʼ.
Lëʼ benëʼ lúzxiba, en luyú.
Bitiʼ guʼë lataj cuiluʼ ga ridóʼ.
Bitiʼ caʼ gasi Nu naʼ run chiʼi liʼ.
Buyútsöcaʼ, bitiʼ ridödi yëla guiö́j lahuëʼ,
en bitiʼ rásiëʼ, Lëʼ naʼ rapa chiʼë bönachi Israel.
Run chiʼë Xanruʼ Dios liʼ.
Zoëʼ Xanruʼ Dios cuituʼ ibëla, riguʼë liʼ zxul-la.
Bitiʼ uzeguiʼ gubidza liʼ lahuiʼ dza,
en bitiʼ bi gun beoʼ quiuʼ chiʼi dzö́ʼölö.
Gun chiʼë Xanruʼ Dios liʼ ga rizóʼo, en ga rudxinuʼ,
dza ni zóaruʼ naʼa, en yuguʼ dza siʼ zaca.
Xanruʼ Dios gun chiʼë liʼ ga rizóʼo, en ga rudxinuʼ,
dza ni zóaruʼ naʼa, en yuguʼ dza siʼ zaca.