122
Budzéjadaʼ cateʼ gulë́ bönachi nedaʼ, gulaʼnná:
“Uyeajruʼ yuʼu lidxëʼ Xanruʼ Dios.”
Naʼa zuíruʼ ni
ga nu riyaza yödzö Jerusalén.
Dxíʼadoʼ gulunëʼ yödzö Jerusalén,
ateʼ naca lachi, en tuz ca röjlö́zgaca yuʼu zxön que.
Taʼyaza yuguʼ cöʼ bönachi queëʼ Xanruʼ ga ni
ca naʼ nusédinëʼ Dios bönachi Israel,
para ilaʼgúʼu yöl-laʼ ba Xanruʼ Dios.
Taʼbö́ʼ nupa tuʼchiʼa tuʼsörö́ queëruʼ ga ni,
ga taʼbö́ʼ taʼnná bëʼ zxíʼini xiʼsóëʼ David.
Guliʼnábinëʼ Dios gunëʼ ga gaca dxiʼa que Jerusalén,
en ga uluʼzíʼ xibé nupa taʼdxíʼi yödzö ni yöl-laʼ tsahuiʼ.
Dios gunëʼ ga ilaʼböza dxiʼa tsáhuiʼdoʼ nupa nacuáʼ yödzö ni,
en ga uluʼzíʼ xibé nupa taʼnná bëʼ yöl-laʼ tsahuiʼ.
Tuʼ nadxíʼidaʼ yuguʼ bö́chaʼa, en yuguʼ böchiʼ luzáʼa,
rnníaʼ: “Gaca yöl-laʼ riböza dxi ladxiʼ lu yödzö ni.”
Tuʼ nadxíʼidaʼ lidxëʼ Xanruʼ Dios,
rinábidaʼ-nëʼ gunëʼ ga gaca dxiʼa que yödzö ni.