123
Uchisa lahuaʼ uyúaʼ ga zuʼ Liʼ,
röʼu rinná bëʼu yehuaʼ yubá niʼ.
Ca runëʼ bönniʼ nadóʼo, ruyúëʼ bi uluʼë xanëʼ,
ateʼ ruyubiʼ biʼi nigula nadóʼo bi ulúʼunu nigula xanbiʼ,
lëscaʼ caní ruyuruʼ rëʼu bi uluʼë Xanruʼ Dios,
ga idxinrö dza uzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ.
Buzáʼ ladxiʼ queë́tuʼ, Xan. Buzáʼ ladxiʼ queë́tuʼ,
tuʼ nacuáʼ nupa tuʼcáʼana netuʼ cáʼasö.
Rudú ládxiʼtuʼ tuʼ tuʼtitaj netuʼ nupa tuʼzíʼ xibé yúguʼtë le dë,
en tuʼ tuʼcáʼana netuʼ cáʼasö nupa tun ba zxön cuínguequi.