12
Busölá nedaʼ, Xan, tuʼ cabirö zoa nitú nu naca dxiʼa,
en bitiʼ gaca nu idzöli nitú nu run ca rnna xtídzaʼa.
Taʼzíʼ yeʼe yúguʼtë bönachi luzë́ʼeguequi.
Lu yöl-laʼ rizíʼ yëʼ quéguequi tuíʼilen luzë́ʼeguequi didzaʼ yúlajdoʼ.
Xan, buzóa dxisö nupa naʼ tuíʼi didzaʼ yúlajdoʼ,
en buzagaʼ ruíʼigaca nupa tun ba zxön cuínguequi.
 
Taʼnná: “Güíʼiruʼ didzaʼ ca rizësö ládxiʼruʼ,
ateʼ cuntu nu táʼbagaʼ rëʼu.
¿Nuzxi caz inná beʼe rëʼu ca naca didzaʼ ruíʼiruʼ?”
Rnnëʼ Xanruʼ: “Naʼa guídaʼ tuʼ nacuáʼ nupa tun ziʼ nupa taʼyadzaj taʼyudxi,
ateʼ rinnë́ ládxiʼgaca nupa ni tuʼ zoa nu ribía no léguequi.
Ca taʼzësö ládxiʼgaca, laʼ guídateaʼ dusöláʼ léguequi.”
Huáca uzxöni ládxiʼruʼ didzaʼ ruʼë Xanruʼ.
Nácagaca ca guíë plata ba nequi,
le nudxiʼa gadxi luzuí tu lu guíʼ lálëʼe.
 
Liʼ caz, Xan, gun chiʼu léguequi,
en usölóʼ léguequi lu náʼagaca nupa tuáʼ döʼ naʼa dza.
 
Gátiʼtës nacuáʼ nupa tuáʼ döʼ,
cateʼ tun zxön bönachi le ruáʼ döʼ.