11
Ruzxöni ládxaʼa Xanruʼ gácalenëʼ nedaʼ.
¿Naruʼ guíëtsoʼ nedaʼ:
“Buzxúnnaj lu guíʼa ca runbaʼ biguínnidoʼ”?
Buyútsöcaʼ, zö́ngaca nupa tuáʼ döʼ yaga uxitiʼ.
Nuzóagaca yágadoʼ lahui tuchiʼ lu du rusé,
para ilútiëʼ bagáchiʼsö nupa nácagaca dxiʼa.
Channö ilaʼguínnaj yuguʼ le tuʼzóa tsutsu le naca dxiʼa,
¿bizxi caz gaca gun nu naca tsahuiʼ?
¡Zoa cazëʼ Xanruʼ yudoʼ láʼayi queëʼ!
Yehuaʼ yubá zoa ga röʼë rinná bëʼë Xanruʼ Dios.
Riléʼe guiö́j lahuëʼ para uyúëʼ le tun bönachi.
Rizíʼ bëʼë Xanruʼ nu naca tsahuiʼ.
Bitiʼ riléʼenëʼ dxiʼa nu ruáʼ döʼ, en nu raza ladxiʼ taʼdáʼbagaʼ yúlahuiʼ.
Gunëʼ ga sácaʼgaca nupa tuáʼ döʼ le usuniti léguequi.
Ubiʼë quéguequi guíʼ, en le ruquélaʼ guíʼ, en tu böʼ régui.
Caní gunëʼ Xanruʼ tuʼ náquiëʼ tsahuiʼ, en nadxíʼinëʼ le naca tsahuiʼ.
Nupa tun le nácatë ilaʼléʼe lahuëʼ.