10
¿Bizx que zuʼ ziʼtuʼ, Xan?
¿Bizx que rucachiʼ loʼ cateʼ bi raca quiaʼ?
Lu yöl-laʼ run ba rahui quégaca nupa tuáʼ döʼ
taʼbía no nupa nácagaca yechiʼ.
Ben ga ilaʼzö́n du yalaj naʼ nucáchiʼgaca laʼ léguequisö.
 
Run ba zxön cuinëʼ bönniʼ ruʼë döʼ ca naca le xihuiʼ rizë́ ládxëʼë.
Bönniʼ ruhuídiʼnëʼ rulidza ditjëʼ luzë́ʼë, en ruzóëʼ Dios tsöláʼalö.
Lu yöl-laʼ run ba zxön cuinëʼ bönniʼ huíaʼ döʼ bitiʼ ruíʼi ládxëʼë Dios.
Rizáʼasö ládxëʼë, rnnëʼ: Bitiʼ caʼ zoa Dios.
Ruziʼë xibé yúguʼtë le runëʼ.
Bitiʼ caʼ réquibeʼenëʼ zoëʼ Dios Nu ruchiʼa rusörö́ quégaca bönachi.
Ruzóëʼ tsöláʼalö nupa bitiʼ taʼléʼe lëʼ dxiʼa.
Rëʼ laʼ cuinsëʼ: “Gatga ichíxidaʼ.
Catu caz bi gaca quiaʼ.”
Didzaʼ ruʼë nácagaca le rudxía döʼ, encaʼ le rizíʼ yëʼ, en le rudidzaʼ yudxi yuguʼ luzë́ʼë.
Ruíʼiticaʼsëʼ didzaʼ le cabí nácatë, en le naca xihuiʼ.
Rucachiʼ cuinëʼ yuguʼ lu yödzö.
Bagáchiʼsö rútiëʼ nupa bitiʼ bi nabágaʼgaca.
Ruyúlanëʼ nu bi gaca gun que.
Ribözëʼ ga naʼ nucachiʼ cuinëʼ ca runbaʼ bëdxi guixiʼ.
Ribözëʼ nu gaca sönëʼ.
Rizönëʼ bönniʼ yechiʼ lu du yalaj queëʼ, en ráʼayöjëʼ lëʼ ga nagachiʼ queëʼ.
10 Riguinëʼ luyú nu naʼ nazönëʼ.
Zián nupa rucul-lëʼ len nëʼë nal-la.
11 Rëʼ laʼ cuinsëʼ: “Nal-la ládxëʼë Dios.
Nucachiʼ lahuëʼ, en bitiʼ caʼ riléʼenëʼ le runaʼ.”
 
12 ¡Guyasa, Xan!
¡Gulís noʼo, Dios!
¡Bitiʼ gal-la ládxuʼu nupa taʼguíʼi taʼzacaʼ!
13 ¿Bizx que bönniʼ naʼ ruʼë döʼ nuzóëʼ Dios tsöláʼalö?
Gudxëʼ laʼ cuinsëʼ: Bitiʼ uzíʼ lëʼ Dios nedaʼ.
14 Liʼ biléʼe quézinuʼ lë ni, Xan.
Ruíʼi ládxuʼu nu riguíʼi rizácaʼ, en nu risëbi ladxiʼ,
en zóaticaʼsuʼ gácalenuʼ léguequi.
Nu naca bayechiʼ rigúʼu cuini lu noʼo, Xan,
tuʼ zóaticaʼsuʼ gácalenuʼ nu riyadza riyudxi.
15 Bugúa yöl-laʼ unná bëʼ quégaca nupa tuáʼ döʼ, en nácagaca xihuiʼ.
Bubíʼi quéguequi ca naca xiguiaʼ nabágaʼgaca.
 
16 Inná bë́ʼticaʼsëʼ Xanruʼ Dios.
Nupa tuʼbéaj ícjaguequi Xanruʼ uluʼniti tsaz lu xiyú cazëʼ.
 
17 Ruzë́ naguʼ, Xan, le taʼnábini Liʼ nupa nácagaca doʼ ladxiʼ.
Rutipuʼ ládxiʼguequi, en ruzë́ naguʼ chíʼiguequi.
18 Ruchiʼa rusörö́uʼ quégaca nupa nácagaca uzëbi,
en nupa zoa nu ribía no léguequi,
para cabirö uluʼxösa bönachi yödzölió ni luzë́ʼeguequi.