9
¡Idú ládxaʼa riguʼa Liʼ yöl-laʼ ba, Xan!
¡Usiyöndaʼ bönachi ca naca yúguʼtë yöl-laʼ huáca nunuʼ!
¡Udzéjadaʼ, en uziʼa xibóʼ!
¡Gul-laʼ yöl-laʼ ba que Loʼ, tuʼ nayë́pisëtëruʼ!
¡Taʼzxunnaj nupa taʼdáʼbagaʼ nedaʼ!
¡Taʼdzö́ʼö, en tuʼniti loʼ Liʼ,
tuʼ nubéajuʼ tsahuiʼ le naca dxiʼa runaʼ!
¡Röʼu ga rinná bëʼu, en ruchiʼa rusörö́uʼ queë́tuʼ ca naca le naca tsahuiʼ!
Bulidza ziʼu yuguʼ yödzö, en busunítiuʼ nupa tuáʼ döʼ.
Tsaz busuluʼ lu guichi quiuʼ gapa gulaʼzúaj láguequi.
Chigulaʼniti nupa gulaʼdáʼbagaʼ Liʼ.
Tsaz naguínnajgaca gapa gulaʼcuáʼ.
Busunítiuʼ yuguʼ yödzö gapa naʼ gulaʼcuáʼ,
ateʼ cuntu nu zoa röjné yuguʼ yödzö naʼ.
 
Zóaticaʼsëʼ Xanruʼ Dios.
Naguixjëʼ tsaz lataj ga röʼë rinná bëʼë en ruchiʼa rusörö́ëʼ quégaca bönachi.
Uchiʼa usörö́ëʼ quégaca bönachi yödzölió lu le naca tsahuiʼ.
Uchiʼa usörö́ëʼ quégaca yuguʼ yödzö lu le nácatë.
Gun chiʼë Xanruʼ Dios nupa nácagaca yechiʼ.
Gácalenëʼ léguequi cateʼ nu gun léguequi ziʼ.
 
10 Uluʼzxöni ladxiʼ Liʼ nupa núnbëʼgaca Loʼ.
Caní gaca, Xan, tuʼ cabí nusán ládxuʼu nupa tuʼguilaj Liʼ.
 
11 Guliʼgul-la yöl-laʼ ba queëʼ Xanruʼ, zoëʼ ga naʼ nazíʼi le Sión.
Buliʼsiyö́n bönachi yuguʼ yödzö ca naca yuguʼ le nunëʼ.
12 Bitiʼ ral-la ládxëʼë nupa taʼguíʼi taʼzacaʼ cateʼ tuʼlidza Lëʼ,
tuʼ röjné léguequi Nu naʼ ruzíʼ lëbi nu ruti bönachi.
 
13 Buéchiʼ ladxiʼ nedaʼ, Xan.
Buyú ca tun nedaʼ ziʼ nupa tuʼdíʼi nedaʼ.
Ruchisuʼ Liʼ nedaʼ cateʼ chirequi gátiaʼ
14 para gaca usiyöndaʼ bönachi yöl-laʼ ba quiuʼ Liʼ.
Ga naca ga nu tsaza yödzö quiuʼ nazíʼi le Sión,
udzéjadaʼ tuʼ nusölóʼ nedaʼ.
 
15 Yöjbíxigaca bönachi yuguʼ yödzö lu yeru gulaʼchö́ʼöna ga tsöjbíxigaca luzë́ʼeguequi.
Bilaʼröli niʼaguequi lu yöxaj buluʼcachiʼ para ilaʼzö́n léguequi.
16 Chinunëʼ Xanruʼ Dios ga núnbëʼgaca bönachi Lëʼ tuʼ buchiʼa busörö́ëʼ quéguequi.
Lu lë naʼ nun nu ruáʼ döʼ zön laʼ cuinsi.
17 Ilaʼyaza lataj chul-la nupa tuáʼ döʼ,
yúguʼtë nupa naʼ nal-la ládxiʼgaca Dios.
18 Calëga tsaz uluʼgáʼana cáʼasö nupa taʼyadzaj taʼyudxi,
en bitiʼ initi tsaz yöl-laʼ run löza quégaca nupa nácagaca yechiʼ.
 
19 Guyasa, Xan.
Bitiʼ guʼu lataj tsë́pisë nu naca bönáchisö.
Buchiʼa busörö́ quégaca bönachi yuguʼ yödzö.
20 Buxö́s léguequi, Xan.
Ben ga uluʼúnbëʼ le nácgaca, tuʼ nácagacasö bönachi.