126
Cateʼ Xanruʼ Dios buchë́ʼë bönachi yödzö Sión
nupa gulaʼdzún ziʼtuʼ, gúquiruʼ yë́lasö rineruʼ.
Níʼirö idú ládxiʼruʼ buzxídxiruʼ,
en lu yöl-laʼ rudzeja queë́ruʼ gurö́dxiʼaruʼ.
Níʼirö guluíʼi didzaʼ bönachi yuguʼ yödzö izáʼa, gulaʼnná:
“Dios, Xángaquiëʼ, benëʼ le nácagaca zxön, gúcalenëʼ légaquiëʼ.”
Xanruʼ Dios benëʼ le nácagaca zxön, gúcalenëʼ rëʼu,
ateʼ ruzíʼiruʼ xibë́ʼ.
Buchë́ʼ netuʼ, irúajtuʼ ga ni nadzuntuʼ, Xan,
para gácatuʼ ca nisa rudxín lu yegu nuhuíʼigaca.
Lu yöl-laʼ rudzeja ilaʼbö́dxiʼa cateʼ ilaʼlapa
nupa lu yöl-laʼ ribödxi quéguequi röjö́zagaca.
Nu bönniʼ lu yöl-laʼ ribödxi rizë́ʼë, nuʼë bínnedoʼ röjözëʼ,
lu yöl-laʼ rudzeja cö́dxiʼë cateʼ udxinëʼ, nuʼë le nulapëʼ.