127
Channö cabí runëʼ tsutsu Xanruʼ Dios tu yuʼu,
nítisö tunëʼ dxin bönniʼ tunëʼ yuʼu naʼ.
Channö cabí run chiʼë Xanruʼ Dios tu yödzö,
nítisö ruyúëʼ bönniʼ naʼ yuʼu lu nëʼë yödzö naʼ.
Nítisö naca rubanuʼ zíladoʼ, en röjöxuʼ cateʼ chigúl-ladaʼ,
en raguʼ le guzxiʼu niʼa que le busacaʼ ziʼ cuinuʼ,
tuʼ runnëʼ Xanruʼ Dios que nu nadxíʼinëʼ cateʼ niʼ rasi nu naʼ.
Buliʼyú, nácagacabiʼ zxíʼiniruʼ le runnëʼ Xanruʼ Dios queë́ruʼ,
ateʼ bíʼidoʼ tuʼcuáʼanu nigula queë́ruʼ
nácagacabiʼ le rubiʼë Xanruʼ Dios queë́ruʼ.
Ca nácagaca yaga lahuiʼ tuchiʼ lu naʼ nu bönniʼ rejëʼ gudil-la
nácagacabiʼ zxíʼinëʼ bönniʼ zoëʼ iz cuidiʼ queëʼ.
Bicaʼ ba bönniʼ nacuáʼabiʼ queëʼ ziántëröbiʼ.
Bitiʼ caʼ utuíʼinëʼ cateʼ ruʼë didzaʼ láhuiʼgaquiëʼ
bönniʼ tuʼchiʼa tuʼsörö́ëʼ queëʼ, en lógaca nupa taʼdíl-lalen lëʼ.