128
Bicaʼ ba yúguʼtë nupa tadxi Xanruʼ Dios,
nupa naʼ tun ca rë́ʼëni quézinëʼ Lëʼ.
Cateʼ gaguʼ le gataʼ quiuʼ niʼa que dxin nun cazuʼ,
uziʼu xibé lë naʼ, en gaca dxiʼa quiuʼ.
Gácanu nigula quiuʼ ca tu lubá uva dxía ga naca löʼa lidxuʼ,
ateʼ ilácabiʼ zxíʼinuʼ ca yuguʼ yaga olívodoʼ taʼbö́ʼöbiʼ ga niʼ ráguliʼ.
Buliʼyútsöcaʼ, caní gáquiëʼ bicaʼ ba
bönniʼ naʼ rádxinëʼ Xanruʼ Dios.
Xanruʼ Dios zoëʼ Sión gunëʼ ga gaca dxiʼa quiuʼ,
en guʼë liʼ lataj iléʼenuʼ le dxiʼa gaca que yödzö Jerusalén
yúguʼtë dza suʼ ibanuʼ.
Dios guʼë liʼ lataj iléʼenuʼ yuguʼ zxíʼini xiʼsúʼ,
en gunëʼ ga ilaʼböza dxiʼa tsáhuiʼdoʼ bönachi Israel.