129
“Zian luzuí gulaʼbía no netuʼ ga gudelaʼ nácatuʼ raʼbandoʼ”,
huáca ilaʼnná bönachi Israel:
“Zian luzuí gulaʼbía no netuʼ ga gudelaʼ nácatuʼ raʼbandoʼ,
pero bitiʼ gulaʼdeliʼ uluʼxicja netuʼ.
Guca tsca buluʼgáʼana-baʼ bëdxi lu bëlaʼ cúdzuʼtuʼ,
en gulún tunna ga gudödi xiyágabaʼ bëdxi quégaquiëʼ.”
 
Tsahuiʼ náquiëʼ Xanruʼ Dios.
Chinachúguëʼ du quégaca nupa tuáʼ döʼ le gulúguiʼni netuʼ.
 
Ben ga uluʼtuíʼi, en uluʼhuécja guz cúdzuʼlö
yúguʼtë nupa bitiʼ taʼléʼe dxiʼa netuʼ, bönachi Sión.
Ben ga ilácagaca ca guíxiʼdoʼ daʼ ícjoʼolö yuʼu,
le ribídxitë cateʼ niʼ naca huë́ʼënidoʼ.
Bitiʼ gaca ulí nëʼe nu tsöjchugu le,
en bitiʼ gaca nu gachi tsölén guizxi que,
en bitiʼ taʼnná nupa taʼdödi niʼ:
“Rinábituʼ-nëʼ Xanruʼ Dios gunëʼ ga gaca dxiʼa quiuʼ.
Lu Lëʼ Xanruʼ rinábituʼ Lëʼ gunëʼ ga gaca dxiʼa quiuʼ.”