132
Rinábidaʼ Liʼ, Xan, uláz queëʼ David tsöjnénuʼ
yúguʼtë le gudíʼi guzxáquëʼë,
en ca benëʼ tsutsu xtídzëʼë, Xan, en guzxíʼ lu nëʼë bi gunëʼ loʼ,
nacuʼ Nu nál-latërö láhuigaquiëʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Jacob, gunnë́ʼ:
“Bitiʼ caʼ tsuʼa lidxaʼ,
en bitiʼ gátaʼa le rátiʼdaʼ,
en bitiʼ guʼa lataj tödi yëla guiö́j lahuaʼ,
en bitiʼ utsudiʼ lahuaʼ,
ga idxinrö dza ucözaʼ tu lataj ga soëʼ Xanruʼ Dios,
le gaca yuʼu lidxi Nu naʼ nál-latërö láhuigaquiëʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Jacob.”
Biyö́nituʼ didzaʼ que guíʼina láʼayi queëʼ Dios cateʼ niʼ zóatuʼ Efrata,
ateʼ budzö́lituʼ le lu xiyúëʼ Jaar.
Uyéajruʼ ga naʼ zoa cazëʼ Xanruʼ Dios.
Tseaj ládxiʼruʼ-nëʼ ga naca xilibi niʼë.
Gudödi, Xan, ga naʼ soa cazuʼ Liʼ.
Gudá tsözxö́n len guíʼina láʼayi que yöl-laʼ zxön quiuʼ.
 
Ben ga sóalen le naca tsahuiʼ yuguʼ bixúz quiuʼ
ca tu lariʼ taʼxóëʼ cúdzuʼgaquiëʼ.
Ben ga ilúl-la bönachi quiuʼ lu yöl-laʼ rudzeja quéguequi.
 
10 Uláz queëʼ David, huen dxin quiuʼ, rinábidaʼ Liʼ
cabí ucáʼanuʼ bönniʼ naʼ gurö́ cazuʼ Liʼ.
 
11 Xanruʼ Dios benëʼ tsutsu xtídzëʼë bi gunëʼ queëʼ David,
le naca idútë li, ateʼ Lëʼ bitiʼ unítiëʼ xtídzëʼë naʼ, gunnë́ʼ:
“Uzóaʼ tuëʼ zxíʼini xiʼsúʼ xilatjuʼ ga inná bë́ʼëbiʼ.
12 Channö ilunbiʼ zxíʼini xiʼsúʼ ca rnna didzaʼ dzaga quiaʼ,
en le nunaʼ ba nalí para uzéajniʼidaʼ légacabiʼ,
ilaʼnná bë́ʼëbiʼ ga röʼu rinná bëʼu yúguʼtë dza siʼ zaca.”
13 Xanruʼ Dios nabö́ cazëʼ queëʼ yödzö Sión.
Raca ládxëʼë gaca Sión ga soa cazëʼ Lëʼ.
14 Rnnëʼ: “Nácaticaʼsö lataj ni ga soa cazaʼ nedaʼ.
Soaʼ ni tuʼ raca ládxaʼa soaʼ ni.
15 Gunaʼ ga gátadaʼ le ilágugaca bönachi ni,
en gunaʼ ga uluʼhuö́laj ilaʼdzéʼe yöta xtila
nupa taʼyadzaj taʼyudxi lu yödzö ni.
16 Gunaʼ ga sóalen yöl-laʼ rusölá yuguʼ bixúz quiaʼ
ca tu lariʼ ilaʼxóa cúdzuʼgaquiëʼ,
ateʼ ilúl-la bönachi quiaʼ lu yöl-laʼ rudzeja quéguequi.
17 Gunaʼ ni ga iláʼ lahui yöl-laʼ unná bëʼ queëʼ David.
Gunaʼ ga sóaticaʼsö nu inná bëʼ xilatjëʼ bönniʼ naʼ nabö́ cazaʼ.
18 Gunaʼ ga sóalen nupa bitiʼ taʼléʼe lëʼ dxiʼa yöl-laʼ rutuíʼi
ca tu lariʼ ilácuguequi, pero tsëpi yösa beníʼ le dxía icjëʼ.”