133
Buliʼyútsöcaʼ: ¡Bicaʼ dxiʼa tsahuiʼ naca
cateʼ nupa nácagaca böchiʼ luzëʼe
taʼböza lu yöl-laʼ tuz quéguequi!
Naca ca le za taʼgúʼu ícjaguequi bönachi,
le ridzún lu guitsaʼ láhuiguequi,
en bidzún lu guitsaʼ lúzxuëʼ Aarón,
le bidzún ga ridxintë lu yeni zxëʼ.
Naca ca buzén le ridinni lu guíʼa Hermón,
en ca le riböʼa lu guíʼa Sión,
tuʼ gunná bëʼë Xanruʼ gaca dxiʼa queëruʼ lu guíʼa naʼ,
en gataʼ yöl-laʼ naʼbán idú queëruʼ.