134
¡Buliʼyútsöcaʼ!
¡Guliʼcuʼë Xanruʼ Dios yöl-laʼ ba, yúguʼtëliʼ runliʼ xichinëʼ Xanruʼ,
yúguʼtëliʼ naʼ zóaliʼ yuʼu lidxëʼ Xanruʼ chiʼi dzö́ʼölö!
¡Guliʼchisa náʼaliʼ ga zóaliʼ lataj láʼayi queëʼ,
en guliʼnná dxiʼa queëʼ!
Xanruʼ Dios, zoa cazëʼ yödzö Sión, gunëʼ ga gaca dxiʼa queë́liʼ.
Naca cazëʼ Nu ben yehuaʼ yubá, en yödzölió ni.