135
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ Dios!
¡Guliʼcúʼu yöl-laʼ ba La laʼayi queëʼ Xanruʼ Dios!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba, libíʼiliʼ runliʼ xichinëʼ Xanruʼ,
libíʼiliʼ naʼ zuíliʼ yuʼu lidxëʼ Xanruʼ,
ga naʼ zóaliʼ löʼa que yuʼu lidxëʼ Dios queëruʼ!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ Dios tuʼ náquiëʼ dxiʼa!
¡Guliʼgul-la yöl-laʼ ba que La laʼayi queëʼ, tuʼ naca lachi!
 
Nabö́ cazëʼ Xanruʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Jacob para ilaca quez queëʼ.
Gurö́ëʼ bönachi Israel para ilequi queëʼ.
Nözdaʼ nayë́pisëʼ Xanruʼ Dios.
Nayë́pisëtërëʼ ca yuguʼ dios quégaca bönachi izáʼa.
Run cazëʼ Xanruʼ ca riyaza ladxiʼ cazëʼ yehuaʼ yubá niʼ,
en luyú ni, en lu nísadoʼ, en zxan lu yu.
Runëʼ ga röʼ böaj gátiʼtës luyú ni,
en runëʼ ga rëpi yösa cateʼ ralaj guiö́j.
Rubéajëʼ böʼ recja ga rapa chiʼë le nequi queëʼ.
Bë́tiëʼ yuguʼ biʼi bönniʼ zíʼalö quégaca bönachi Egipto,
zxíʼinigaca bönachi, en böaʼ huë́ʼënidoʼ quégacabaʼ böaʼ guixiʼ.
Benëʼ yuguʼ yöl-laʼ huáca zxön le gulaca bëʼ luyú Egipto,
yuguʼ lë naʼ gulaca queëʼ Faraón, en quégaca huen xichinëʼ.
10 Busunítiëʼ Dios bönachi zián yödzö izáʼa,
en bë́tiëʼ bönniʼ lo taʼnná bëʼë.
11 Bë́tiëʼ Sehón, bönniʼ gunná béʼenëʼ bönachi Amorreo,
en Og, bönniʼ gunná béʼenëʼ bönachi Basán,
en bönniʼ gulaʼnná béʼenëʼ bönachi yödzö nacuáʼ luyú Canaán.
12 Budödëʼ xiyúgaquiëʼ bönniʼ naʼ
lu náʼagaquiëʼ bönniʼ Israel, bönachi queë cazëʼ.
 
13 Tsaz zoa caz Loʼ, Xan.
Ilaʼcuáʼticaʼsö nupa tsöjnégaca Liʼ, Xan,
14 tuʼ uchiʼa usörö́uʼ bönachi queuʼ, Xantuʼ Dios,
en huéchiʼ ládxuʼu nupa tun xichinuʼ.
 
15 Budóʼ quégaca bönachi yuguʼ yödzö izáʼa néquiniguequi
plata, en oro, yuguʼ le núngaca lu niʼa lu náʼagaca bönachi.
16 Zóagaca ruíʼiguequi, pero bitiʼ bi didzaʼ tuíʼi.
Zóagaca guiö́j lóguequi, pero bitiʼ bi taʼléʼe.
17 Zóagaca nágagaca, pero bitiʼ bi taʼyöni,
en bitiʼ taʼguelaʼ böʼ ruíʼigaca.
18 Nupa tun léguequi ilaca ca nácagaca budóʼ naʼ,
en caní ilaca yúguʼtë nupa tuʼzxöni ladxiʼ léguequi.
 
19 Libíʼiliʼ, bönachi Israel, guliʼguíëʼ Xanruʼ náquiëʼ dxiʼa.
Libíʼiliʼ, zxíʼini xiʼsóëʼ Aarón, guliʼguíëʼ Xanruʼ náquiëʼ dxiʼa.
20 Libíʼiliʼ, zxíʼini xiʼsóëʼ Leví, guliʼguíëʼ Xanruʼ náquiëʼ dxiʼa.
Libíʼiliʼ, núlöliʼ rádxiliʼ-nëʼ Xanruʼ, guliʼguíëʼ Xanruʼ náquiëʼ dxiʼa.
21 Núlöliʼ zóaliʼ yödzö Sión ral-laʼ guië́liʼ-nëʼ Xanruʼ náquiëʼ dxiʼa,
tuʼ zoa cazëʼ Xanruʼ Dios yödzö Jesusalén.
 
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ!