136
¡Xclenëʼ Xanruʼ Dios tuʼ náquiëʼ dxiʼa!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
¡Xclenëʼ Dios nayë́pisëtërëʼ ca yuguʼ dios izáʼa!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
¡Xclenëʼ Xanruʼ, nayë́pisëtërëʼ ca yuguʼ xángaca bönachi!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
¡Xclenëʼ Dios, tuzëʼ Lëʼ runëʼ yuguʼ yöl-laʼ huáca zxön!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
¡Xclenëʼ Dios, len yöl-laʼ rácadaʼ queëʼ benëʼ lúzxiba!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
¡Xclenëʼ Dios, gudixjëʼ luyú láhuilö nísadoʼ!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
¡Xclenëʼ Dios, benëʼ gubidza, en beoʼ!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
¡Benëʼ Dios gubidza para tseníʼ lahuiʼ dza!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
¡Benëʼ Dios beoʼ, en yuguʼ bölaj para uluʼzeníʼ chiʼi dzö́ʼölö!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
10 ¡Xclenëʼ Dios, bë́tiëʼ yuguʼ biʼi bönniʼ lo quégaca bönachi Egipto!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
11 ¡Bubéajëʼ bönachi Israel ladaj bönachi Egipto naʼ!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
12 ¡Len yöl-laʼ huáca zxön queëʼ, en lu yöl-laʼ nadxíʼi queëʼ benëʼ caní!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
13 ¡Xclenëʼ Dios, bubéajëʼ choplö Nísadoʼ Xiná!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
14 ¡Benëʼ ga gulaʼdödi bönachi Israel gatsaj láhuiʼlö nísadoʼ naʼ!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
15 ¡Lu nísadoʼ naʼ busunítiëʼ Faraón, en bönniʼ queëʼ röjáquiëʼ gudil-la!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
16 ¡Xclenëʼ Dios, guchë́ʼë bönachi queëʼ laʼ guixiʼ ga niʼ naca yu bidxi!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
17 ¡Xclenëʼ Dios, bë́tiëʼ bönniʼ gulaʼnná bëʼë, guláquiëʼ nal-la!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
18 ¡Bë́tiëʼ bönniʼ gulaʼnná bëʼë, dëdaʼ lu náʼagaquiëʼ yöl-laʼ unná bëʼ!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
19 ¡Bë́tiëʼ Sehón, bönniʼ gunná béʼenëʼ bönachi Amorreo!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
20 ¡Bë́tiëʼ Og, bönniʼ gunná béʼenëʼ bönachi Basán!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
21 ¡Budödëʼ xiyúgaquiëʼ lu náʼagaca bönachi queëʼ!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
22 ¡Budödëʼ le lu náʼagaca bönachi Israel, bönachi tun xichinëʼ!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
23 ¡Yöjnenëʼ rëʼu cateʼ niʼ bugáʼanaruʼ cáʼasö!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
24 ¡Busölë́ʼ rëʼu lu náʼagaca nupa gulaʼdíl-lalen rëʼu!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
25 ¡Rugahuëʼ yúguʼtë bönachi!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
26 ¡Xclenëʼ Dios, zoa cazëʼ yehuaʼ yubá!
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.