137
Raʼ yegu nacuáʼ lu yu Babilonia gurö́ʼötuʼ,
en gurödxi yéchiʼtuʼ, cateʼ yöjnetuʼ yödzö Sión.
Lu yaga rö́ʼgaca yuguʼ raʼ yegu niʼ
bugálaʼtuʼ yuguʼ le rúl-lalentuʼ.
Caní bentuʼ tuʼ gulaʼnabi yudxi nupa gulachë́ʼ netuʼ nadzuntuʼ niʼ gúl-latuʼ.
Nupa buluʼsacaʼ ziʼ netuʼ gulaʼnaba queë́tuʼ yöl-laʼ ruzxidxi, gulaʼnná:
“Guliʼgul-la queë́tuʼ tu le rul-la que yödzö Sión.”
¿Nacxi caz gaca gúl-latuʼ le rul-la queëʼ Xanruʼ
ga ni nadzuntuʼ tu lu yödzö izáʼa?
Channö gal-la ládxaʼa yödzö Jerusalén,
rinábidaʼ-nëʼ Dios ugǘëʼ yöl-laʼ raca que naʼa ibëla.
Rinábidaʼ-nëʼ gunëʼ ga taʼ lúdxaʼa chichjaʼ
channö cabí tsöjnedaʼ ladzaʼ,
en channö cabí huíʼ zxönraʼ yödzö Jerusalén ca iaʼtú le ruzíʼidaʼ xibé.
 
Yöjné le gulunëʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Edom, Xan,
le gulunëʼ dza busiúdxuʼ yödzö Jerusalén,
ca naʼ gulaʼnnë́ʼ: “Guliʼquínnaj dëra.
Guliʼquinnaj dëra ga idxintë xilibi zöʼö yödzö naʼ.”
 
Libíʼiliʼ, bönachi Babilonia, libíʼiliʼ rusunítiliʼ,
bicaʼ ba nu ubíʼi queë́liʼ ca naʼ benliʼ queë́tuʼ.
Bicaʼ ba nu quelaʼ yuguʼ bíʼidoʼ queë́liʼ
en uzxuzxaj légacabiʼ yuguʼ lu guiö́j.