138
Idú ládxaʼa guíaʼ Liʼ, “Xclenuʼ” Xan.
Gul-laʼ yöl-laʼ ba quiuʼ lógaca le tun zxön bönachi yuguʼ yödzö izáʼa.
Uzóa zxibaʼ sacaʼ yudoʼ láʼayi quiuʼ, en guíaʼ Liʼ, “Xclenuʼ”
niʼa que Loʼ, tuʼ nacuʼ dxiʼi ladxiʼ, en runuʼ ca rnna didzaʼ bëʼu,
tuʼ benuʼ ca naca lu xtídzuʼu, en lu le naca ca nazíʼi lo.
Laʼ dza náʼasö cateʼ bulidzaʼ Liʼ, bubiʼu didzaʼ.
Tuʼ butipuʼ ládxaʼa, gucaʼ rugu ladxiʼ.
Yúguʼtë bönniʼ taʼnná bëʼë ilë́ʼ Liʼ: “Xclenuʼ” Xan,
cateʼ ilaʼyönnëʼ didzaʼ ruʼu.
 
Ilul-lëʼ ca nácagaca le runëʼ Xanruʼ Dios,
tuʼ nácatërö zxön yöl-laʼ ba queëʼ Xanruʼ.
Sal-laʼ nayë́pisëtërëʼ Xanruʼ Dios
ruíʼi ládxëʼë nupa nácagaca cáʼasö,
pero ziʼtuʼ zíʼtuʼsö ruyúëʼ nupa tun ba zxön cuínguequi.
 
Sal-laʼ ridáʼ ga zoa bönadxi quiaʼ, Liʼ utipa cazuʼ ládxaʼa.
Tíl-lalen cazuʼ nupa taʼdíl-lalen nedaʼ,
ateʼ len yöl-laʼ huáca quiuʼ usölóʼ nedaʼ.
 
Xanruʼ gun cazëʼ quiaʼ ca chinuzóa cazëʼ gunëʼ.
 
Zóaticaʼsö yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ, Xan.
Bitiʼ usán noʼo le nun cazuʼ len naʼ cuinuʼ.