140
Busölá nedaʼ, Xan, lu náʼagaca nupa tuáʼ döʼ.
Ben chiʼi nedaʼ para cabí bi ilunëʼ bönniʼ ziʼ quiaʼ.
Taʼzáʼ ládxëʼë le nácagaca xihuiʼ ilunëʼ,
en tunëʼ ga ilaʼdíl-lalen bönachi luzë́ʼeguequi.
Didzaʼ tuʼë tun ga nácagaca lúdxiʼgaquiëʼ ca yuguʼ bëla síniaʼ.
Yuʼu ruáʼagaquiëʼ le nachë́ʼ yöl-laʼ guti ca le dxía lu láyiʼbaʼ bëla naʼ.
Ben chiʼi nedaʼ, Xan, para cabí bi ilunëʼ bönniʼ tuʼë döʼ quiaʼ.
Ben chiʼi nedaʼ para cabí bi ilunëʼ bönniʼ zidzaj quiaʼ,
bönniʼ naʼ të́ʼënëʼ ilunëʼ ga ichixi iníguidaʼ.
Nupa tun ba zxön cuínguequi nucáchiʼgaca le sön nedaʼ,
encaʼ du yalaj iröli nedaʼ.
Nucáchiʼgaca du yalaj ga ral-laʼ tödaʼ.
Nucö́zagaca le ilaʼzö́n nedaʼ.
 
Gudxaʼ-nëʼ Xanruʼ: “Nacuʼ Dios quiaʼ.
Ruzë́ naguʼ, Xan, yuguʼ le rinábidaʼ Liʼ.
Xanaʼ Dios, naca cazuʼ Nu rusölá nedaʼ len yöl-laʼ huáca quiuʼ.
Ben chiʼi cazuʼ icjaʼ cateʼ niʼ zoaʼ lu gudil-la.
Bitiʼ guʼu lataj, Xan, gaca quiaʼ le rë́ʼënëʼ gunëʼ bönniʼ ruʼë döʼ.
Bitiʼ guʼu lëʼ lataj idéliʼnëʼ le rizáʼ ládxëʼë, para cabí tsë́pisëʼ.
Nacuáʼ nupa nagúʼugaca nedaʼ lë́ʼajlö.
Busubagaʼ ícjagaquiëʼ döʼ të́ʼënëʼ iluʼë quiaʼ.
10 Ben ga ilaʼbixaj boʼ yalaj lahui ícjagaquiëʼ.
Bëʼ lataj tsöjtsázagaquiëʼ tu lu guíʼ zxön,
en yuguʼ lu yeru zila ga bitiʼ ilaʼzéquiʼnëʼ uluʼrúajëʼ.
11 Bitiʼ guʼu lataj soëʼ bönniʼ rizíʼ yëʼë luyú ni.
Ben ga udxín queëʼ bönniʼ zidzaj döʼ ruʼë.”
 
12 Nözdaʼ gunëʼ Xanruʼ ga uluʼrúaj tsahuiʼ nupa taʼguíʼi taʼzacaʼ,
en uchiʼa usörö́ëʼ quégaca bönachi yechiʼ.
 
13 Le nácatë ilë́ Liʼ: “Xclenuʼ” nupa nácagaca tsahuiʼ tuʼ tuʼlidza Loʼ.
Ilaʼcuáʼ ga zoa cazuʼ Liʼ nupa nácagaca dxiʼa.