141
Rulidzaʼ Liʼ, Xan. Gudáchi ga zoaʼ.
Ruzë́ naguʼ chiʼa cateʼ rulidzaʼ Liʼ.
Buyú le rulidzaʼ Liʼ ca dzön yalaj le ridxín loʼ,
en cateʼ richisa naʼa, buzíʼ le ca tu böaʼdoʼ uzéguiʼa-baʼ loʼ.
Ben chiʼi ruáʼa, Xan,
en gudapa chiʼi guídi ruáʼa para cabí guʼa didzaʼ ziʼ.
Bitiʼ guʼu lataj gaca ládxaʼa le cabí nácatë,
para cabí gunaʼ le naca xihuiʼ
len yuguʼ bönniʼ tutiëʼ bönachi.
Bitiʼ guʼu lataj gunaʼ léguequi tsözxö́n.
Bëʼ lataj guʼë nedaʼ bönniʼ tsahuiʼ lu yöl-laʼ nadxíʼi queëʼ
para uzéajniʼinëʼ nedaʼ.
Le gunëʼ gaca quiaʼ ca le za cuʼë icjaʼ.
Bitiʼ guʼu lataj táʼbagaʼ icjaʼ le ilún nupa tuáʼ döʼ.
Rinábidaʼ Liʼ uzaguʼ xinö́zguequi.
Ilaʼládzuʼgaquiëʼ bönniʼ lo quéguequi lëʼe guíʼa guiö́j,
ateʼ iléquibeʼe gulaca dxiʼa didzaʼ bëʼa.
Ca raca cateʼ nu rugáʼana-baʼ bëdxi, en ruláʼa yu,
caʼ gaca que dxita yúʼugaquiëʼ,
le gulásilasi raʼ ba que xilátjagaca nupa nátigaca.
Richisa lahuaʼ ruyúaʼ ga zuʼ Liʼ, Xantuʼ Dios.
Rucachiʼ cuinaʼ ga naʼ zuʼ. Bitiʼ usán noʼo nedaʼ.
Ben ga bitiʼ tsöjbixaʼ lu le sön nedaʼ, lë naʼ nucáchiʼgaca,
en ga bitiʼ tsöjtsazaʼ lu du yalaj nucö́zagaca nupa tuáʼ döʼ.
10 Bëʼ lataj ilaʼyaza laʼ cuíngacasö lu du yalaj buluʼcachiʼ nupa tuáʼ döʼ,
pero benna lataj tö́disaʼ nedaʼ ga naʼ nagachiʼ du yalaj naʼ.