142
Rulidzaʼ-nëʼ Xanruʼ, ruʼa zidzaj didzaʼ.
Rátaʼyuaʼ lahuëʼ Xanruʼ uzáʼ ládxëʼë quiaʼ.
Rudödaʼ lahuëʼ yöl-laʼ rinaba yudxi quiaʼ,
en rusiyöndaʼ Lëʼ le rácagaca quiaʼ.
 
Cateʼ budú ládxaʼa,
gunözi quézinuʼ Liʼ le guca quiaʼ.
Laʼ nöza ga ridáʼ nedaʼ
buluʼcachiʼ le sön nedaʼ.
Buyú cuitaʼ ibëla
tuʼ cuntu nu zoa nu ruíʼi ladxiʼ nedaʼ.
Bitiʼ bi zoa le gácalen nedaʼ.
Cuntu nu run chiʼi böʼ naca cazaʼ.
Gurö́dxiʼa loʼ Liʼ, Xan, gunníaʼ:
Run chiʼi cazuʼ nedaʼ Liʼ,
en naca cazuʼ Nu rácalen nedaʼ ladaj nupa nabángaca.
Ruzë́ naguʼ le rulidzaʼ Liʼ,
tuʼ nagáʼanaʼ cáʼasö.
Busölá nedaʼ lu náʼagaca nupa taʼzóa reguʼ nedaʼ,
tuʼ nácatërögaca nál-la ca nedaʼ.
Guléaj böʼ naca cazaʼ lu yuʼu lidxi guíë,
para gaca guíaʼ Liʼ: “Xclenuʼ” tuʼ rulidzaʼ Loʼ.
Nupa nácagaca tsahuiʼ uluʼdubi idú gásibiʼilö ga zoaʼ,
tuʼ gunnuʼ sizxöni quiaʼ le riquindaʼ.