143
Ruzë́ naguʼ le rulidzaʼ Liʼ, Xan.
Ruzë́ naguʼ le rinabi yúdxidaʼ Liʼ.
Tuʼ runuʼ ca rnna didzaʼ bëʼu, en nacuʼ tsahuiʼ gunníuʼ
bitiʼ ichëʼu nedaʼ loʼ ga uchiʼa usörö́uʼ quiaʼ, huen dxin quiuʼ.
Cuntu nu zoa naca tsahuiʼ loʼ Liʼ.
Nu bitiʼ riléʼe nedaʼ dxiʼa zoa reguʼ böʼ naca cazaʼ.
Nuzötjëʼ yöl-laʼ naʼbán quiaʼ lu yu.
Benëʼ ga zoaʼ lataj naca chul-la ca raca quégaca nupa gulati dza niʼte.
Que lë ni naʼ rudú ládxaʼa, en röʼa böniga.
Röjnedaʼ dza chigulaʼdödi.
Rizáʼ ládxaʼa ca nácagaca le benuʼ Liʼ.
Ribequi icjaʼ ca nácagaca le nun noʼo.
Richisa naʼa zacaʼ ga zuʼ Liʼ.
Rizë́ ládxaʼa Liʼ ca tu luyú bidxi rizë́ ladxiʼ nisa guiö́j.
Bubíʼitë didzaʼ, Xan, tuʼ rudú ládxaʼa.
Bitiʼ ucachiʼ loʼ lahuaʼ nedaʼ,
para cabí gacaʼ ca tu bönniʼ ruʼë lataj chul-la ga nacuáʼ nupa nátigaca.
Ben ga yöndaʼ yuguʼ zila ca naca yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ,
tuʼ ruzxöni ládxaʼa Liʼ.
Busëdi nedaʼ ca ral-laʼ gunaʼ,
tuʼ ruchisaʼ loʼ Liʼ böʼ naca cazaʼ.
Busölá nedaʼ, Xan, lu náʼagaca nupa bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa.
Nacuʼ Nu ruzóa nedaʼ tsutsu.
10 Busedi nedaʼ para gunaʼ ca rë́ʼënuʼ Liʼ,
tuʼ naca cazuʼ Liʼ Dios quiaʼ.
Bëʼ lataj ichë́ʼ Böʼ Láʼayi quiuʼ nedaʼ lu nöza tsahuiʼ.
11 Butipa ládxaʼa, Xan, para gaca yöl-laʼ ba que Loʼ.
Tuʼ nacuʼ tsahuiʼ busölá nedaʼ lu le raca quiaʼ.
12 Lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ guchugu quégaca nupa bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa.
Busuniti yúguʼtë nupa tuʼsacaʼ ziʼ böʼ naca cazaʼ,
tuʼ nacaʼ huen dxin quiuʼ.