144
¡Yöl-laʼ ba Lëʼ, Xanruʼ Dios!
¡Náquiëʼ ca tu guiö́j ga zoaʼ tsutsu!
Rutipëʼ naʼa para gaca tsejaʼ gudil-la,
en rutipëʼ caʼ xibö́n naʼa para gaca tíl-lalenaʼ bönniʼ nácagaquiëʼ nál-la.
Naca cazëʼ Xanruʼ yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiaʼ,
encaʼ ca tu ga zoaʼ tsutsu lu gudil-la.
Rusölë́ʼ nedaʼ, en náquiëʼ ca tu ga zoaʼ tsaz.
Náquiëʼ ca tu le run chiʼi nedaʼ lu gudil-la, ateʼ rucachiʼ cuinaʼ ga naʼ zoëʼ.
Runëʼ ga tun nupa rinná béʼedaʼ ca rnna didzaʼ ruʼa.
 
¿Bízxatë caz náquiëʼ bönniʼ tuʼ runuʼ lëʼ ba láʼana, Xan?
¿Bízxatë caz náquiëʼ bönniʼ tuʼ ruíʼi ladxiʼ cazuʼ lëʼ?
Naca cazëʼ bönniʼ naʼ ca tu böʼdoʼ recja,
ateʼ yuguʼ dza zoëʼ nabanëʼ nácagacasö ca tu zxul-la le rigúʼu tu böaj ridö́disö.
Buzötaj lúzxiba, en bdinne ni, Xan.
Gudán yuguʼ guíʼa, ateʼ irúaj dzön lë́ʼeguequi.
Ben ga tsëpi yösa quiuʼ, en bë́silasi léguequi.
Busë́ yuguʼ yaga lahui tuchiʼ, en ben ga ilaʼbö́ʼ baguíʼisö.
Bulí noʼo ga naʼ zuʼ xitsáʼalö.
Busölá nedaʼ, en guléaj nedaʼ lu náʼagaca bönachi ziʼtuʼ,
le gaca ca rubéajuʼ nedaʼ lu nisa zila.
 
Taʼzíʼ yëʼ bönachi naʼ,
ateʼ le cabí nácatë naca yöl-laʼ unná bëʼ quéguequi.
 
¡Gul-laʼ quiuʼ Liʼ, Dios, tu le cubi!
¡Gul-laʼ quiuʼ yöl-laʼ ba, en quínniaʼ bihuël-la nuáʼ chi du que!
 
10 Rusölá cazuʼ bönniʼ taʼnná bëʼë.
Busölóʼ David, huen dxin quiuʼ, lu guíë tuchiʼ queëʼ bönniʼ ruʼë döʼ.
11 Gúcalen nedaʼ, en busölá nedaʼ lu náʼagaca bönachi ziʼtuʼ.
 
Taʼzíʼ yëʼ bönachi naʼ,
ateʼ le cabí nácatë naca yöl-laʼ unná bëʼ quéguequi.
 
12 Ben ga ilácabiʼ biʼi bönniʼ queë́tuʼ ni yuʼugacabiʼ iz cuidiʼ
ca yuguʼ yaga nazxö́ngaca,
en ben ga ilácabiʼ biʼi nigula queë́tuʼ
ca nácagaca yaʼzxén que tu yuʼu nazacaʼ.
13 Ben ga ilígaca yuʼu queë́tuʼ zxoaʼ za utúbituʼ,
en ben ga iláljabaʼ gayuáʼ gayuáʼabaʼ chíbodoʼ,
en böʼcuʼ zxílaʼdoʼ ga nucuáʼatuʼ-baʼ.
14 Ben ga uluʼcuáʼabaʼ böaʼ huë́ʼënidoʼ quégaca böaʼ guixiʼ queë́tuʼ,
en ga bitiʼ bi gaca quégacabaʼ bëdxi zxön, en bë́dxidoʼ caʼ.
Bitiʼ guʼu lataj soa nu cödxi yechiʼ laʼ nöza que ládzatuʼ.
 
15 ¡Bicaʼ bágaca bönachi raca caní quéguequi!
¡Bicaʼ bágaca bönachi naʼ Xanruʼ Dios náquiëʼ Dios quéguequi!