145
¡Gunaʼ Liʼ zxön, Dios!
¡Nacuʼ Nu rinná beʼe nedaʼ!
¡Gádxiticaʼsaʼ Loʼ, Xanaʼ Dios!
¡Tu dza tu dza cuʼa Liʼ yöl-laʼ zxön,
en cúʼuticaʼsaʼ Loʼ yöl-laʼ ba!
¡Nayë́pisëtërëʼ Xanruʼ Dios, ateʼ cúʼuruʼ-nëʼ yöl-laʼ ba!
¡Bitiʼ caʼ gaca gúnbëʼëruʼ ca naca yöl-laʼ zxön queëʼ!
 
Yúguʼtë bönachi ilaʼgúʼu yöl-laʼ ba le nun cazuʼ Liʼ,
para uluʼsiyö́n zxíʼinigaca,
en uluʼluíʼi lahui le nácagaca zxön benuʼ.
Saʼ ládxaʼa ca naca yöl-laʼ zxön que yöl-laʼ unná bëʼ quiuʼ,
en ca nácagaca yöl-laʼ huáca zxön runuʼ.
Iluíʼi didzaʼ yúguʼtë bönachi ca naca yöl-laʼ zxön
quégaca yöl-laʼ huáca runuʼ.
Usiyöndaʼ bönachi ca naca yöl-laʼ zxön quiuʼ.
Idú ládxiʼgaca iluíʼi didzaʼ cateʼ tsöjnégaca yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ zxön quiuʼ.
Lu yöl-laʼ rudzeja quéguequi ilaʼbö́dxiʼa tuʼ nacuʼ tsahuiʼ.
 
Xanruʼ Dios ruzáʼ ládxëʼë queë́ruʼ, en ruhuéchiʼ ládxëʼë rëʼu.
Bitiʼ iléticaʼsëʼ, ateʼ zxö́ntërö naca yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
Runëʼ Xanruʼ Dios le naca dxiʼa quégaca yúguʼtë bönachi,
en ruhuéchiʼ ládxëʼë yúguʼtë le nunëʼ.
 
10 Yúguʼtë le nunuʼ ilë́ Liʼ: “Xclenuʼ” Xan,
ateʼ nupa néquiguequi quez quiuʼ ilún Liʼ zxön.
11 Iluíʼi didzaʼ ca naca yöl-laʼ zxön que le rinná bëʼu,
en uluʼluíʼi lahui yöl-laʼ zxön quiuʼ,
12 para uluʼsiyö́n bönachi ca nácagaca le zxön runuʼ,
en ca naca yöl-laʼ zxön que le rinná bëʼu le nayë́pisëtërö.
 
13 ¡Zóaticaʼsö le rinná bëʼu,
ateʼ idíaʼticaʼsö yöl-laʼ unná bëʼ quiuʼ!
¡Lu le naca idú ladxiʼ queëʼ runëʼ Dios ca rnnágaca yúguʼtë didzaʼ ruʼë,
en lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ runëʼ yúguʼtë le runëʼ!
14 ¡Röjzönëʼ Xanruʼ yúguʼtë nupa röjtsö́ʼögaca,
en ruchisëʼ yúguʼtë nupa ndínnegaca!
 
15 ¡Yúguʼtë bönachi tuʼyú Liʼ, Xan,
ateʼ runödzjuʼ le ilágugaca cateʼ ridxín dza que!
16 ¡Rusalaj cazuʼ noʼo
en rugaguʼ yúguʼtë le nacuáʼ nabángaca!
 
17 Náquiëʼ tsahuiʼ Xanruʼ Dios ca naca yúguʼtë le runëʼ
en náquiëʼ caʼ dxiʼi ladxiʼ.
18 Zoëʼ Xanruʼ galaʼ ga nacuáʼ yúguʼtë nupa tuʼlidza Lëʼ,
nupa naʼ tuʼlidza Lëʼ idú ládxiʼguequi.
19 Gunnëʼ le taʼzë́ ládxiʼgaca quégaca nupa tadxi Lëʼ.
Riyönnëʼ cateʼ tuʼlidza Lëʼ, en rusölë́ʼ léguequi.
20 Run chiʼi cazëʼ Xanruʼ yúguʼtë nupa nadxíʼigaca Lëʼ,
pero usunítiëʼ nupa tuáʼ döʼ.
21 Len ruʼa cuinaʼ cuʼa-nëʼ Xanruʼ yöl-laʼ ba,
ateʼ yúguʼtë bönachi ilúnticaʼsö Lëʼ zxön.