146
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ!
¡Liʼ, böʼ naca cazaʼ, guluʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ!
¡Cuʼa-nëʼ Xanaʼ yöl-laʼ ba tsanni ni zoaʼ nabanaʼ!
¡Gul-laʼ yöl-laʼ ba queëʼ Dios quiaʼ tsanni ni zoa böʼ naca cazaʼ!
 
Bitiʼ uzxöni ládxiʼliʼ bönniʼ taʼnná bëʼë,
en calëga bönniʼ tati cazëʼ, bönniʼ bitiʼ caʼ gaca uluʼsölë́ʼ rëʼu.
Rurúaj böʼ yuʼë nu bönniʼ, ateʼ ruhuöáquiëʼ yu.
Laʼ dza náʼasö riniti le rizáʼ ládxëʼë gunëʼ.
Bicaʼ ba bönniʼ rácalenëʼ Dios queëʼ Jacob lëʼ,
bönniʼ naʼ runëʼ löza Xanruʼ Dios.
 
Nunëʼ Xanruʼ Dios lúzxiba, en luyú ni,
encaʼ nísadoʼ, en yúguʼtë le nacuáʼ yuguʼ lataj naʼ.
Rúnticaʼsëʼ Lëʼ ca rnna didzaʼ bëʼë,
en ruchiʼa rusörö́ëʼ nupa zoa nu rusacaʼ ziʼ léguequi.
Rugagu cazëʼ nupa taʼdún.
Rusanëʼ Xanruʼ Dios nupa nadzúngaca.
Rusaljëʼ Xanruʼ Dios guiö́j lógaca nupa nácagaca lo chul-la.
Ruchisëʼ Xanruʼ Dios nupa nadzö́ʼögaca.
Nadxíʼinëʼ Xanruʼ Dios nupa nácagaca tsahuiʼ.
Rapa chiʼë Xanruʼ Dios yuguʼ bönniʼ ziʼtuʼ.
Rácalenëʼ-biʼ yuguʼ biʼi uzëbi, encaʼ yuguʼ nigula uzëbi,
pero ruzaguëʼ xinö́zguequi nupa tuáʼ döʼ.
10 Inná bë́ʼticaʼsëʼ Xanruʼ Dios.
 
Náquiëʼ Dios queë́liʼ, bönachi Sión.
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ!