147
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ!
¡Tsahuiʼ naca gúl-laruʼ yöl-laʼ ba queëʼ Dios queë́ruʼ!
¡Naca lachi, en le ral-laʼ gunruʼ, cúʼuruʼ-nëʼ yöl-laʼ ba!
 
Runëʼ Xanruʼ Dios ga rizxö́n yödzö Jerusalén.
Rutubëʼ bönniʼ Israel násilasigaquiëʼ.
Ruúnëʼ bönniʼ nácagaquiëʼ yechiʼ ladxiʼ,
en rudë́ʼë lariʼ ga dxíagaquiëʼ huëʼ.
Rulabëʼ tsca nacuáʼ bölaj lúzxiba.
Nucuʼë lágacabaʼ tu tubaʼ yúguʼtë bölaj naʼ.
Nayë́pisëtërëʼ Xanruʼ Dios, en nál-latërëʼ.
Ga rëʼë dzu réajniʼinëʼ yúguʼtë.
Xanruʼ Dios rácalenëʼ nupa taʼguíʼi taʼzacaʼ.
Ruzötjëʼ nupa tuáʼ döʼ lu yu.
 
¡Guliʼgul-la queëʼ Xanruʼ Dios, guië́liʼ-nëʼ: “Xclenuʼ”!
¡Guliʼgul-la yöl-laʼ ba queëʼ Xanruʼ, quínniliʼ lë́ʼegaca bihuë́l-ladoʼ!
 
Riguísiëʼ yuguʼ böaj lúzxiba,
en risö́l-lëʼë nisa guiö́j luyú.
Runëʼ ga rilén yö yuguʼ lu guíʼadoʼ.
Rugahuëʼ yuguʼ böaʼ guíxiʼdoʼ,
encaʼ bóiquiajdoʼ taʼbö́dxiʼabaʼ.
10 Bitiʼ raza ládxëʼë yöl-laʼ nál-la queë́baʼ böaʼ,
en bitiʼ ruziʼë xibé yöl-laʼ nál-la queëʼ bönniʼ.
11 Raza ládxëʼë Xanruʼ Dios nupa tadxi Lëʼ,
nupa naʼ tun löza yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
 
12 ¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ, libíʼiliʼ zóaliʼ Jerusalén!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Dios queë́liʼ, libíʼiliʼ zóaliʼ Sión!
 
13 Bucuʼë tsutsu le tuʼbagaʼ gapa nu riyaza yödzö queë́liʼ,
en runëʼ ga raca dxiʼa quégaca zxíʼiniliʼ ga naʼ zóaliʼ.
14 Runëʼ ga ribö́zaliʼ dxiʼa tsáhuiʼdoʼ,
en runëʼ ga ruhuölaj ridzéʼeliʼ zxoaʼ xtila dxíʼatërö.
15 Rinná béʼenëʼ yödzölió ni,
ateʼ xtídzëʼë ridö́ditë gátiʼtës.
16 Risö́l-lëʼë guiö́j böguiʼ ca zxilaʼ,
en riguísiëʼ buzén ca dö.
17 Riguísiëʼ böguiʼ ca yuguʼ guiö́j ruaj.
¿Nuzxi caz gaca guáʼ ilén le naca ziaga queëʼ?
18 Risö́l-lëʼë xtídzëʼë, ateʼ ruúnaʼ böguiʼ naʼ.
Runëʼ ga recja böʼ, ateʼ ruhuöáca nisa.
19 Ruíʼilenëʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Jacob didzaʼ,
en riguíxjëʼ xibá queëʼ para ilún bönachi Israel ca rnna.
20 Bitiʼ benëʼ caní niʼa quégaca bönachi iaʼtú yödzö izáʼa,
ateʼ bitiʼ nö́zigaca ca nácagaca le gunná bëʼë.
 
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ!