148
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba, libíʼiliʼ zóaliʼ yehuaʼ yubá!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba, libíʼiliʼ zóaliʼ xitsáʼalö!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba, libíʼiliʼ gubáz láʼayi queëʼ!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba, libíʼiliʼ tscaliʼ dáʼaliʼ Lëʼ!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba, libíʼiliʼ gubidza, en beoʼ!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba, libíʼiliʼ bölaj beníʼ!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba, libíʼiliʼ zóaliʼ zxan lúzxiba!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba, libíʼiliʼ nisa, zxóaliʼ láhuilö lúzxiba!
¡Guliʼcúʼu yöl-laʼ ba La laʼayi queëʼ Xanruʼ, yúguʼtëliʼ,
tuʼ bë́ʼësëʼ didzaʼ, en canísö benëʼ libíʼiliʼ!
 
Naguixjëʼ tsaz libíʼiliʼ.
Naguixjëʼ xtídzëʼë le catu caz tödi que.
 
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ idútë yödzölió,
en libíʼiliʼ böaʼ ridaliʼ lu nísadoʼ, en nísadoʼ caz,
en libíʼiliʼ guíʼ, en guiö́j böguiʼ yöla sunna, böguiʼ, en böaj,
encaʼ liʼ, böʼ budunuʼ, runuʼ ca rnna xtídzëʼë,
en libíʼiliʼ yuguʼ guíʼa, en yúguʼtë guíʼadoʼ,
en libíʼiliʼ yaga dxíagaca le taʼbía, en yuguʼ yaga dxiʼa,
10 en libíʼiliʼ böaʼ guixiʼ, en böaʼ bëdxi,
böaʼ táʼayöj lë́ʼëbaʼ lu yu, en böaʼ zoa xíligacabaʼ,
11 encaʼ libíʼiliʼ rinná bë́ʼëliʼ yödzölió, en bönachi yuguʼ yödzö izáʼa,
yuguʼ zxíʼinigaquiëʼ bönniʼ taʼnná bëʼë, en bönniʼ ruchiʼa rusöröliʼ yödzölió,
12 encaʼ libíʼiliʼ biʼi bönniʼ, en biʼi nigúladoʼ,
yuguʼ bönniʼ zxön, en yuguʼ bíʼidoʼ!
13 ¡Guliʼcúʼu yöl-laʼ ba La laʼayi queëʼ Xanruʼ
tuʼ nayë́pisëtërö tuzëʼ Lëʼ!
¡Nayë́pisëtërö yöl-laʼ ba queëʼ ca luyú ni, en ca lúzxiba xitsáʼ!
 
14 Nuchisëʼ tu le nuzóa tsutsu bönachi queëʼ,
le naca yöl-laʼ ba taʼgúʼu Lëʼ nupa néquiguequi queëʼ,
yuguʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Israel, nupa naʼ nadxíʼinëʼ.
 
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ!