149
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ!
¡Guliʼgul-la queëʼ Xanruʼ Dios tu le cubi,
en guliʼgul-la yöl-laʼ ba queëʼ ga nudúbigaca nupa néquiguequi quez queëʼ!
 
Ral-laʼ uluʼzíʼ xibë́ʼ Xanruʼ Dios bönachi Israel,
tuʼ náquiëʼ Nu ben léguequi.
Ral-laʼ uluʼdzéjalen Dios nupa nacuáʼ Sión,
tuʼ náquiëʼ Nu rinná beʼe léguequi.
Ral-laʼ ilaʼgúʼu yöl-laʼ ba La laʼayi queëʼ,
en lu yöl-laʼ rudzeja uluʼyáʼa lahuëʼ.
Ral-laʼ ilúl-la yöl-laʼ ba queëʼ, ilaʼcapaʼ lëʼe guídi,
en ilaʼquínni lë́ʼegaca bihuë́l-ladoʼ,
tuʼ raza ládxëʼë Xanruʼ Dios bönachi queëʼ.
Uchisëʼ nupa taʼguíʼi taʼzacaʼ, en usölë́ʼ léguequi.
Nupa néquiguequi quez queëʼ ral-laʼ uluʼdzeja ládxiʼgaca lu beníʼ queëʼ.
Lu yöl-laʼ rudzeja quéguequi ral-laʼ ilúl-la queëʼ cateʼ niʼ dë́gaca lu le rátiʼgaca.
Yöl-laʼ ba queëʼ Xanruʼ Dios ral-laʼ sóaticaʼsö ruíʼiguequi,
en tu guíë tuchiʼ natuchiʼ iropa laʼa lu náʼagaca,
para uluʼzíʼ lëbi bönachi yuguʼ yödzö izáʼa,
en ilún xiguiaʼ bönachi izáʼa naʼ,
para ilúguëʼë breguiʼ guíë náʼagaquiëʼ bönniʼ taʼná béʼenëʼ bönachi yödzö izáʼa naʼ,
en uluʼcuʼë breguiʼ guíë yen náʼagaquiëʼ bönniʼ lo quégaquiëʼ,
para ilunëʼ quéguequi ca nachuguëʼ Dios gaca quéguequi.
Naca lë ni le run bal nupa néquiguequi quez queëʼ Dios.
 
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ!