150
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Dios lu lataj láʼayi queëʼ!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba ga dëdaʼ lataj queëʼ!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba ca nácagaca le zxön nunëʼ!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba ca naca yöl-laʼ zxön queëʼ!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba, ucö́dxiliʼ lúzugacabaʼ chivo!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba, quínniliʼ lë́ʼegaca bihuël-la caʼ!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba, cápaʼliʼ lëʼe guídi, en uyaʼaliʼ!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba, quínniliʼ lë́ʼegaca bihuël-la, en ucö́dxiliʼ gui!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba, utíl-laliʼ guíë lëʼe luzë́ʼe!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba, utíl-laliʼ guíë zxön lëʼe luzë́ʼe!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ, tscaliʼ rizíʼiliʼ böʼ!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ!