17
Ruzë́ naguʼ nedaʼ, Xan.
Lu le naca tsahuiʼ quiaʼ rulidzaʼ Liʼ.
Bëʼ ladxiʼ le rinábidaʼ Liʼ tuʼ cabí caʼ rizíʼ yëʼa.
Buchiʼa busörö́ quiaʼ
tuʼ runuʼ Liʼ le naca tsahuiʼ.
Núnbëʼu Liʼ le yuʼu ládxiʼdaʼahuaʼ.
Ruyúʼ nedaʼ chiʼi dzö́ʼölö.
Guzxíʼ bëʼu nedaʼ, ateʼ burúajaʼ tsahuiʼ.
Bitiʼ caʼ ruáʼa didzaʼ le cabí naca idú dxiʼa.
Runaʼ ca rinná bëʼ xibá quiuʼ,
en bitiʼ caʼ ruáʼa döʼ ca tun bal-la bönachi.
Ridáticaʼsaʼ laʼ nöza tsahuiʼ quiuʼ,
en bitiʼ caʼ ridödaʼ tsöláʼalö.
Rulidzaʼ Liʼ, Dios, tuʼ rubiʼu didzaʼ.
Ruzë́ naguʼ yuguʼ didzaʼ ruáʼa.
Buluíʼi lahui yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ.
Rusölá cazuʼ nupa tuʼzxöni ladxiʼ Liʼ
lu náʼagaca nupa taʼdáʼbagaʼ léguequi.
Ben chiʼi nedaʼ ca run chiʼu laʼ guiöj lo cazuʼ.
Bucachiʼ nedaʼ cuituʼ Liʼ ca runbaʼ böra, rucáchiʼgacabaʼ bö́radoʼ zxan xílabaʼ,
para cabí bi ilún quiaʼ nupa tuáʼ döʼ,
nupa naʼ taʼlé nedaʼ, en nagúʼugaca nedaʼ lë́ʼajlö.
10 Bitiʼ caʼ zóalen léguequi yöl-laʼ ruhuéchiʼ ladxiʼ,
ateʼ tuíʼi didzaʼ lu yöl-laʼ run ba zxön cuínguequi.
11 Gátiʼtës ga ridödaʼ taʼgúʼu nedaʼ lë́ʼajlö,
en të́ʼëni ilaʼguín nedaʼ luyú.
12 Nácagaquiëʼ ca yuguʼ bëdxi guíxiʼdoʼ.
Të́ʼënëʼ uluʼsunítiëʼ nedaʼ.
Nácagaquiëʼ ca yuguʼ bëdxi guixiʼ.
Nucachiʼ cuíngaquiëʼ para ilaʼzönëʼ nedaʼ.
13 Gudá, Xan, gudáʼbagaʼ nupa taʼlé nedaʼ, en bucul-la léguequi.
Busölá nedaʼ lu náʼagaca nupa tuáʼ döʼ, ugunuʼ dxin guíë tuchiʼ quiuʼ.
14 Lu yöl-laʼ huáca zxön quiuʼ busölá nedaʼ, Xan,
lu náʼagaca nupa tuʼzíʼ xibé naʼa dza,
nupa naʼ nuhuö́laj nudzë́ʼegaca yöl-laʼ tsahuiʼ quiuʼ.
Nayángacabiʼ zxíʼinigaquiëʼ,
ateʼ tuʼcáʼanëʼ lu náʼagacabiʼ le dë sizxöni quégaquiëʼ.
15 pero nedaʼ iléʼedaʼ loʼ tuʼ nacaʼ tsahuiʼ,
en tsaza ládxaʼa gacaʼ ca nacuʼ Liʼ cateʼ ubanaʼ.