18
¡Nadxíʼideʼedaʼ Liʼ, Xan!
¡Liʼ rutipa cazuʼ ládxaʼa!
 
Ruzóëʼ Xanruʼ nedaʼ tsutsu, en rapa chiʼë nedaʼ, en rusölë́ʼ nedaʼ.
Náquiëʼ Dios quiaʼ, en Nu rutipa ládxaʼa,
ateʼ ruzxöni ládxaʼa Lëʼ.
Rácalenëʼ nedaʼ lu gudil-la: Rusölë́ʼ nedaʼ, en rizönëʼ nedaʼ.
Rulidzaʼ-nëʼ Xanruʼ Nu ral-laʼ cúʼuruʼ yöl-laʼ ba,
ateʼ usölë́ʼ nedaʼ lu náʼagaca nupa tuʼdíʼi nedaʼ.
Iaʼlátiʼsö laʼ gútiaʼ,
ateʼ yöjbagaʼ nedaʼ le usuniti nedaʼ, le ben ga gúdxidaʼ.
Iaʼlátiʼsö laʼ yöjtsuʼa lataj chul-la que yöl-laʼ guti,
tuʼ laʼ gútitiaʼ.
Lu le guca quiaʼ bulidzaʼ-nëʼ Xanruʼ.
Bulidzaʼ-nëʼ Dios quiaʼ para gácalenëʼ nedaʼ.
Ga naʼ zoëʼ lataj láʼayi queëʼ biyönnëʼ chiʼa.
Buzë́ naguëʼ le gunabi yúdxidaʼ Lëʼ.
Níʼirö gudödi budóʼ zxuʼ, en guzxizi luyú.
Guzxízidaʼ xilíbigaca yuguʼ guíʼa sibi.
Guzxízigaca tuʼ gulénëʼ Lëʼ.
Birúaj dzön zxínëʼë,
ateʼ birúaj guíʼ ruʼë le buzegui le dë idú gásibiʼilëʼ,
ateʼ buguelaʼ guíʼ yuguʼ boʼ yalaj.
Benëʼ ga bötaj lúzxiba, en bö́tajëʼ Lë cazëʼ,
ateʼ guzóa zxan niʼë le naca chul-la.
10 Gudödëʼ lu böʼös dxíëʼ tu le nayë́pisë nazíʼi le querubín.
Carelö gudödëʼ tu lu böʼ budunuʼ.
11 Busubagaʼ cuinëʼ le naca chúl-lasö.
Lë naʼ naca böaj gasaj le richë́ʼlëʼe nisa.
12 Lu le rëpi yösa queëʼ lu böaj gasaj naʼ
bilaʼrúaj boʼ yalaj, en guiö́j böguiʼ yöla sunna.
13 Gunnë́ guziúʼ que chiʼë Xanruʼ lúzxiba xitsáʼ.
Biyö́n chiʼë Dios nayë́pisëtërëʼ,
lu dzön, en yuguʼ lu boʼ yalaj, en lu guiö́j böguiʼ yöla sunna.
14 Gusö́l-lëʼë yuguʼ yaga lahui tuchiʼ queëʼ, en bësilásiëʼ nupa naʼ tuʼdíʼi nedaʼ.
Gusö́l-lëʼë yuguʼ yösa queëʼ yuguʼ le buluʼcul-la léguequi.
 
15 Níʼirö biláʼ lahui le zoa zxan nísadoʼ,
ateʼ biláʼ lahui xilibi yödzölió,
cateʼ buzenuʼ bach nupa bitiʼ taʼléʼe Liʼ dxiʼa, Xan,
en lu yöl-laʼ rilé quiuʼ bulidza ziʼu léguequi.
 
16 Bötjëʼ zacaʼ xitsáʼalö, en gudélëʼë nedaʼ.
Bubéajëʼ nedaʼ lu nisa zili.
17 Busölë́ʼ nedaʼ lu naʼ nu bitiʼ riléʼe nedaʼ dxiʼa, en nál-latërö,
encaʼ lu náʼagaca nupa tuʼdíʼi nedaʼ, en nál-lágacatërö ca nedaʼ.
18 Cateʼ niʼ chizóa inítiaʼ gulaʼzóa réguʼë nedaʼ,
pero Xanruʼ gúcalenëʼ nedaʼ.
19 Bubéajëʼ nedaʼ, en buzóëʼ nedaʼ tu lu lataj zxön.
Busölë́ʼ nedaʼ tuʼ guyaza ládxëʼë nedaʼ.
20 Bubiʼë Xanruʼ quiaʼ tsca le tsahuiʼ nacaʼ,
en benëʼ quiaʼ le naca dxiʼa tuʼ cabí nabágaʼa xiguiaʼ,
21 tuʼ runaʼ ca naca le rusë́dinëʼ Xanruʼ nedaʼ,
en bitiʼ caʼ ridáʼbagaʼa Lëʼ.
22 Runaʼ ca taʼnná xibá nunëʼ Xanruʼ,
en bitiʼ ridáʼbagaʼa le rinná bëʼ naguixjëʼ Lëʼ.
23 Bitiʼ bi le naca döʼ nabágaʼa lahuëʼ Lëʼ,
ateʼ ben chiʼa le inníaʼ para cabí guʼa döʼ.
24 Que lë ni naʼ bubiʼë Xanruʼ quiaʼ tsca le tsahuiʼ nacaʼ,
en tuʼ cabí nabágaʼa xiguiaʼ lahuëʼ Lëʼ.
 
25 Ruhuéchiʼ ládxuʼu nupa tuʼhuechiʼ ladxiʼ luzë́ʼeguequi,
en nacuʼ idú dxiʼa len nupa nácagaca idú dxiʼa.
26 Ruluíʼi cuinuʼ idú ladxiʼ len nupa nácagaca idú ladxiʼ,
pero ridáʼbaguʼu nupa taʼdáʼbagaʼ xtídzuʼu.
27 Rusölóʼ nupa taʼguíʼi taʼzacaʼ,
pero ruzötjuʼ nupa tun ba rahui.
28 Ruquélaʼ cazuʼ guíʼ quiaʼ, Xanaʼ Dios,
en rigúʼu quiaʼ beníʼ cateʼ ridáʼ ga chul-la.
 
29 Lu yöl-laʼ huáca queëʼ Dios rucul-laʼ bönniʼ guizxi yu röjáquiëʼ gudil-la.
Tuʼ zóalenëʼ Dios quiaʼ nedaʼ,
rixítiʼa ribixaʼ lu zöʼö run chiʼi léguequi.
30 Idú dxiʼa nácagaca le runëʼ Dios.
Nurúaj tsahuiʼ xtídzëʼë.
Rapa chiʼë yúguʼtë nupa taʼnábini Lëʼ gácalenëʼ léguequi.
31 ¡Tuzëʼ Xanruʼ náquiëʼ Dios!
¡Tuzëʼ Dios rapa chiʼë rëʼu!
32 Dios ni ruzalëʼ nedaʼ,
en runëʼ ga nacaʼ idú ládxaʼa.
33 Runëʼ ga nácagaca niʼa ca níʼagacabaʼ bidxinaʼ guixiʼ,
en ruzóëʼ nedaʼ yuguʼ lu guíʼa zxön.
34 Rusédinëʼ nedaʼ para gaca tsejaʼ gudil-la,
en para gaca ugunaʼ dxin uxitiʼ yaga néquini guíë bronce.
 
35 Lu yöl-laʼ rusölá quiuʼ run chiʼu nedaʼ.
Len noʼo nál-la rizönuʼ nedaʼ,
en lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ nunuʼ ga nayë́pisëtëraʼ.
36 Ruchiʼu nöza ga ral-laʼ tödaʼ,
en runuʼ ga bitiʼ cuilaʼ.
37 Guzóa réguʼa nupa tuʼdíʼi nedaʼ, en bucul-laʼ léguequi.
Bitiʼ buécjaʼ ga bidxintë busunítiaʼ léguequi.
38 Gudinaʼ léguequi luyú, ateʼ bitiʼ guca uluʼhuöása.
Gulaʼdzö́ʼö zxan niʼa.
39 Benuʼ nedaʼ nál-la para tsejaʼ gudil-la,
en benuʼ ga bucul-laʼ nupa gulaʼdáʼbagaʼ nedaʼ.
40 Benuʼ ga buluʼzxunnaj lahuaʼ nupa bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa,
ateʼ busunítiaʼ nupa naʼ buluʼdíʼi nedaʼ.
 
41 Buluʼlidza nu gácalen léguequi,
pero cuntu nu zoa usölá léguequi.
Buluʼlidza caʼ Xanruʼ, pero bitiʼ bubiʼë didzaʼ.
42 Buzxuzxjaʼ léguequi ca bëchtö yu nachë́ʼ lu böʼös.
Bulibaʼ léguequi ca rulibaʼ gunaʼ laʼ nöza.
 
43 Busölóʼ nedaʼ lu náʼagaca nupa taʼdáʼbagaʼ,
en nunuʼ ga rinná béʼedaʼ bönachi zián yödzö.
Tun ca rnna xtídzaʼa bönachi bitiʼ núnbëʼa zíʼalö.
44 Cateʼ taʼyöni nedaʼ, laʼ tun ca rnna xtídzaʼa.
Tadxi nedaʼ bönachi zián yuguʼ yödzö izáʼa.
45 Taʼcuidiʼ ladxiʼ, en lu yöl-laʼ rizxizi quéguequi
taʼrúaj yuguʼ lu yödzö tsutsu quéguequi.
 
46 ¡Zoëʼ nabanëʼ Xanruʼ!
¡Yöl-laʼ ba Nu naʼ run chiʼi nedaʼ!
¡Guliʼgún zxön Dios Nu rusölá nedaʼ!
47 Náquiëʼ Dios Nu rizíʼ la nupa tuʼdíʼi nedaʼ,
en runëʼ ga tadxi bönachi guizxi yu nedaʼ.
48 Rusölë́ʼ nedaʼ lu náʼagaca nupa bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa.
Le nácatë runëʼ ga rucul-laʼ nupa taʼdáʼbagaʼ nedaʼ,
en rusölë́ʼ nedaʼ lu naʼ bönniʼ ridzáʼa.
 
49 Que lë ni naʼ guíaʼ Liʼ: Xclenuʼ Xan, lógaca bönachi zián yödzö,
en gul-laʼ yöl-laʼ ba que Loʼ Laʼayi.
 
50 Rusölá cazëʼ Xanruʼ bönniʼ rinná bëʼë uláz queëʼ,
en nadxíʼiticaʼsëʼ nu naʼ nabö́ cazëʼ,
nu naʼ naca David, en yuguʼ zxíʼini xiʼsóëʼ ga idxinrö dza udxi.