20
Rinábidaʼ-nëʼ Xanruʼ uzë́ naguëʼ liʼ cateʼ idxín dza quiʼi sacuʼu.
Dios queëʼ Jacob gácalenëʼ liʼ.
Rinábidaʼ-nëʼ isö́l-lëʼë le gácalen liʼ le irúaj lataj láʼayi queëʼ.
Lë naʼ irúaj Sión gun ga gacuʼ tsutsu.
Rinábidaʼ-nëʼ tsöjnenëʼ yúguʼtë le gulúʼu queëʼ,
en siʼ lu nëʼë le buzéguiʼu lahuëʼ.
Rinábidaʼ-nëʼ gunnëʼ quiuʼ tsca naca le rizë́ ládxuʼu,
en gunëʼ ga gácatë yúguʼtë le rizáʼ ládxuʼu.
Udzéjatuʼ cateʼ usölë́ʼ liʼ,
en uchísatuʼ le gaca bëʼ rulidztuʼ-nëʼ Dios queë́ruʼ.
Rinábidaʼ-nëʼ Xanruʼ gunnëʼ quiuʼ yúguʼtë le rinábinuʼ Lëʼ.
Naʼa nözdaʼ rusölë́ʼ Xanruʼ nu nabö́ cazëʼ.
Riyönnëʼ nu naʼ nabö́ëʼ ga niʼ zoëʼ yehuaʼ yubá laʼayi queëʼ.
Isö́l-lëʼë yöl-laʼ huáca idú queëʼ le usölá nu naʼ.
Nacuáʼ nupa tuʼzxöni ladxiʼ yuguʼ carreta que gudil-la,
ateʼ nacuáʼ bönachi yúbölö tuʼzxöni ladxiʼ yuguʼ böaʼ,
pero rëʼu ruzxöni ládxiʼruʼ Lëʼ Xanruʼ Dios.
Taʼcuídiʼnëʼ nupa naʼ, en taʼdzöʼë,
pero rëʼu ni zuíruʼ, en zóaruʼ tsutsu.
 
Busölá netuʼ, Xan, tuʼ nacuʼ Nu rinná beʼe netuʼ.
Rinábituʼ Liʼ uzë́ naguʼ netuʼ cateʼ ulídzatuʼ Liʼ.