21
Rudzéjanëʼ bönniʼ rinná bëʼë tuʼ zóalen lëʼ yöl-laʼ huáca quiuʼ Liʼ, Xan.
Tuʼ busölóʼ lëʼ, yénniʼtërö rudzéjanëʼ.
Bunödzjuʼ queëʼ le rizë́ ládxëʼë.
Bitiʼ gudáʼbaguʼu le gunábinëʼ Liʼ.
Tuʼ raza ládxuʼu lëʼ ruzúʼ queëʼ yuguʼ le naca dxiʼa.
Nudxíuʼ icjëʼ tu le néquini oro idú.
Gunábinëʼ Liʼ guʼu queëʼ yöl-laʼ naʼbán, ateʼ bëʼu le queëʼ.
Nunuʼ ga sóaticaʼsëʼ ibanëʼ yuguʼ dza siʼ zaca.
Zxöntë naca yöl-laʼ zxön queëʼ tuʼ nusölóʼ lëʼ.
Nunuʼ lëʼ bal, en nunuʼ ga nayë́pisëʼ.
Zóaticaʼsö le naca dxiʼa nuzúʼ queëʼ.
Runuʼ ga rudzéjadeʼenëʼ tuʼ zóalenuʼ lëʼ.
 
Caní raca queëʼ bönniʼ naʼ rinná bëʼë tuʼ ruzxöni ládxëʼë Xanruʼ.
Bitiʼ bi utsáʼ lëʼ tuʼ ruhuéchiʼ ládxëʼë Dios nayë́pisëtërëʼ lëʼ.
 
Huadeliʼ noʼo ga nacuáʼ yúguʼtë nupa taʼdáʼbagaʼ Liʼ.
Huadeliʼ noʼo ibëla ga nacuáʼ nupa tuʼdíʼi Liʼ.
Cateʼ idxín dza usiúdxuʼ léguequi gaca quéguequi ca tu guíʼ ruzegui blaʼdoʼ.
 
Usunítiuʼ léguequi, Xan, lu yöl-laʼ rilé quiuʼ,
ateʼ tséguiguequi tu lu guíʼ zxön.
10 Ucuítuʼ yuguʼ zxíʼini xiʼsóagaca nupa naʼ luyú ni,
en ubéajuʼ yuguʼ zxíʼiniguequi ládjagaca bönachi.
11 Caní gunuʼ tuʼ gulë́ʼëniguequinëʼ iluʼë döʼ quiuʼ.
Gulún xtídzaʼgaquiëʼ bi ilunëʼ, pero bitiʼ gaca ilunëʼ ca rnna xtídzaʼgaquiëʼ,
12 tuʼ gunuʼ Liʼ ga uluʼzxúnnajëʼ.
Ichisuʼ uxitiʼ yaga quiuʼ, en gunuʼ léguequi huëʼ.
13 Len yöl-laʼ huáca quiuʼ, Xan, uxicjuʼ lu gudil-la.
Gúl-latuʼ, en cúʼutuʼ yöl-laʼ ba que yöl-laʼ huáca quiuʼ.