22
Dios quiaʼ, Dios quiaʼ, ¿bizx que nusán noʼo nedaʼ?
¿Bizx que bitiʼ riyönnuʼ le rinnëdaʼ ládxaʼa, en bitiʼ rácalenuʼ nedaʼ?
Dios quiaʼ, idú dza rulidzaʼ Liʼ, pero bitiʼ bi didzaʼ rubiʼu.
Idú yëla rulidzaʼ, en bitiʼ caʼ rasiaʼ.
Láʼayi nacuʼ Liʼ.
Zuʼ ga riyö́n yöl-laʼ ba taʼgúʼu bönachi Israel Liʼ.
Buluʼzxöni ládxëʼë xuz xtóʼotuʼ Liʼ.
Buluʼzxöni ládxëʼë Liʼ, ateʼ busölóʼ légaquiëʼ.
Buluʼlidzëʼ Liʼ, ateʼ gúcalenuʼ légaquiëʼ.
Buluʼzxöni ládxëʼë Liʼ, en bitiʼ buluʼtuíʼinëʼ.
Nacaʼ nedaʼ ca tubaʼ bëla gunaʼ, en calëga bönniʼ.
Tuʼdíʼi bönachi nedaʼ, en tuʼcáʼana nedaʼ cáʼasö.
Yúguʼtë nupa taʼléʼe nedaʼ tuʼtitaj nedaʼ.
Taʼsalaj ruíʼiguequi lu yöl-laʼ rutitaj, en tuʼtá ícjaguequi, taʼnná:
“Lëʼ buzxöni ládxëʼë Xanruʼ para usölë́ʼ lëʼ.
Xanruʼ usölë́ʼ lëʼ channö tsaza ládxëʼë lëʼ.”
Nacuʼ Liʼ Nu guléaj nedaʼ lë́ʼënu xináʼa.
Benuʼ ga ruzxöni ládxaʼa Liʼ
cateʼ niʼ gúdxaʼa luchúʼunu xináʼa.
10 Nagáʼanaʼ lu noʼo Liʼ ga gudélaʼtë guljaʼ.
Ga gudélaʼtë buzóanu xináʼa nedaʼ nacuʼ Dios quiaʼ.
11 Bitiʼ suʼ ziʼtuʼ ga ni zoaʼ, tuʼ zoa gagu le gun nedaʼ ziʼ,
ateʼ cúnturö nu zoa nu gácalen nedaʼ.
12 Gulaʼguʼë nedaʼ lë́ʼajlö ca tunbaʼ yuguʼ bëdxi.
Ca yuguʼ bëdxi que yödzö Basán gulaʼbía diʼë nedaʼ.
13 Taʼsalaj ruáʼagaquiëʼ lahuaʼ nedaʼ
ca runbaʼ bëdxi guixiʼ, ridunbaʼ, en ribö́dxiʼabaʼ.
14 Nuhuöácaʼ ca nisa nalalaj luyú, ateʼ nazángaca bëch dxita quiaʼ.
Nuhuöáca ládxiʼdaʼahuaʼ ca bidxinaʼ buz la lu lëʼa.
15 Nacuidiʼ yöl-laʼ huáca quiaʼ ca tu röʼö naláʼa,
ateʼ daʼ lúdxaʼa chichjaʼ.
Nuzúʼ nedaʼ lu bëchtö yu que yöl-laʼ guti.
16 Taʼguʼë nedaʼ lë́ʼajlö ca tunbaʼ yuguʼ böʼcuʼ.
Nagúʼugaquiëʼ nedaʼ lë́ʼajlö bönniʼ tuʼë döʼ.
Nuzóagaquiëʼ yeru blaga naʼa, en niʼa.
17 Naláʼgaca yúguʼtë dxita néquinidaʼ.
Taʼnë́ʼë nedaʼ, en tuʼyú yénniëʼ nedaʼ.
18 Taʼguísiëʼ zxaʼ que queë́gaquiëʼ,
en tuʼyúëʼ le gaca bëʼ lahui lariʼ rixóa cúdzaʼa.
19 Bitiʼ gáʼanuʼ ziʼtuʼ, Xan.
Gúcalentë nedaʼ, Liʼ, Nu naca yöl-laʼ huáca quiaʼ.
20 Busölá nedaʼ lu guíë tuchiʼ.
Busölá yöl-laʼ naʼbán quiaʼ lu ruáʼagacabaʼ böʼcuʼ.
21 Busölá nedaʼ lu ruáʼagacabaʼ bëdxi guixiʼ,
en lu lúzugacabaʼ bëdxi gúʼuna.
Liʼ riyö́n quézinuʼ chiʼa.
22 Usiyöndaʼ yuguʼ böchiʼ luzáʼa ca naca Loʼ.
Gatsaj láhuiʼlö ga naʼ tuʼdubi bönachi loʼ cuʼa Liʼ yöl-laʼ ba.
 
23 ¡Guliʼcuʼë Xanruʼ yöl-laʼ ba, libíʼiliʼ naʼ rádxiliʼ-nëʼ!
¡Guliʼgun zxön Lëʼ, yúguʼtëliʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Jacob!
¡Guliʼgadxi Lëʼ, yúguʼtëliʼ zxíʼini xiʼsóëʼ Israel!
24 Caní ral-laʼ gunliʼ tuʼ cabí bucáʼanëʼ cáʼasö,
en bitiʼ budíʼinëʼ nupa gulaʼguíʼi gulaʼzacaʼ,
en bitiʼ bucachiʼ lahuëʼ para cabí iléʼenëʼ léguequi,
pero cateʼ buluʼlidza Lëʼ, biyönnëʼ léguequi.
 
25 Cuʼa Liʼ yöl-laʼ ba ga tuʼdubi bönachi guizxi yu loʼ.
Lógaca nupa tadxi Liʼ usudxinaʼ le guzxíʼ lu naʼa gunaʼ quiuʼ.
 
26 Ilágugaca nupa nácagaca nöxaj ladxiʼ, en uluʼhuölaj uluʼdzëʼe.
Nupa taʼguilaj Xanruʼ, en taʼgúʼu Lëʼ yöl-laʼ ba uluʼzíʼticaʼsö xibë́ʼ.
27 Bönachi idútë yödzölió tsöjnégaca Xanruʼ, en uluʼhuöáca queëʼ.
Bönachi yúguʼtë yödzö luyú ilaʼgúʼu Lëʼ yöl-laʼ ba.
28 Caní gaca tuʼ dë lu nëʼë Xanruʼ inná bëʼë.
Inná béʼenëʼ yúguʼtë bönachi luyú.
29 Yúguʼtë nupa dë lu náʼagaca luyú ni ilágugaca, en ilaʼgúʼu Lëʼ yöl-laʼ ba.
Yúguʼtë nupa ilaʼniti uluʼzechu zxíbigaca lahuëʼ Lëʼ,
nupa naʼ bitiʼ caʼ gaca ilún chiʼi yöl-laʼ naʼbán quéguequi.
30 Zxíʼini xiʼsóaliʼ ilún xichinëʼ.
Ilaʼguixjöʼ lë ni ca naca queëʼ Xanruʼ para ilaʼyöni nupa tsöjsétëgaca luyú ni.
31 Ilidëʼ, en uluʼluíʼinëʼ lahui náquiëʼ Xanruʼ tsahuiʼ.
Uluʼsiyönnëʼ caʼ nupa ral-laʼ ilalaj ca naca yuguʼ le benëʼ Lëʼ.