24
Nequi queëʼ Xanruʼ Dios luyú ni, en yúguʼtë le dë lahui.
Nequi queëʼ yödzölió, en yúguʼtë nupa nacuáʼ niʼ.
Naguixjëʼ le lahui nísadoʼ röʼö zxánilö,
en nuzóëʼ xilibi luyú ga rëʼ zxan nísadoʼ.
¿Nuzxi caz bönniʼ dë lu nëʼë cuenëʼ guíʼa láʼayi queëʼ Xanruʼ?
¿Nuzxi caz gaca tsaza lu lataj láʼayi queëʼ?
Huáca bönniʼ naʼ naca dxiʼa ca runëʼ, en ca rizáʼ ládxëʼë,
bönniʼ naʼ bitiʼ runëʼ bal budóʼ guiö́j budóʼ yaga,
en bitiʼ rizíʼ yëʼë cateʼ rizíʼ lu nëʼë bi gunëʼ.
Gunëʼ Xanruʼ ga gaca dxiʼa queëʼ bönniʼ naʼ.
Caní gunnë́ʼ Dios, Nu rusölá lëʼ, en náquiëʼ tsahuiʼ.
Caní nácagaca nupa taʼdxín lahuëʼ Dios,
nupa naʼ taʼbigaʼ lahuëʼ Dios quégaca zxíʼini xiʼsóëʼ Jacob.
 
Guliʼsalaj ga nu riyaza yödzö laʼayi.
Guliʼsalaj ga nu riyaza xilatjëʼ Dios le nuzóëʼ tsaz,
ateʼ tsáziëʼ Bönniʼ unná bëʼ nayë́pisëtërëʼ.
¿Nuzxi caz Bönniʼ unná bëʼ nayë́pisëtërëʼ naʼ?
Náquiëʼ Xanruʼ nál-latërëʼ, en nápatërëʼ yöl-laʼ huáca,
Lëʼ, Xanruʼ, Nu rideliʼ lu gudil-la.
 
Guliʼsalaj ga nu riyaza yödzö laʼayi.
Guliʼsalaj ga nu riyaza xilatjëʼ Dios le nuzóëʼ tsaz,
ateʼ tsáziëʼ Bönniʼ unná bëʼ nayë́pisëtërëʼ.
10 ¿Nuzxi caz Bönniʼ unná bëʼ nayë́pisëtërëʼ naʼ?
Náquiëʼ Xanruʼ Dios quéguequi niʼa nëʼë guizxi yu.
Lëʼ náquiëʼ Bönniʼ unná bëʼ nayë́pisëtërëʼ naʼ.