25
Idú ládxaʼa rulidzaʼ Liʼ, Xan.
Ruzxöni ládxaʼa Liʼ, Dios quiaʼ.
Ben ga cabí utuíʼidaʼ,
en cabí uluʼdzeja nupa bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa.
Bitiʼ ilaʼbö́ʼ böniga nupa tun löza Liʼ,
pero uluʼtuíʼi nupa taʼdáʼbagaʼ xtídzuʼu.
Buluíʼi nedaʼ le rë́ʼënuʼ gunaʼ, Xan,
en buzéajniʼi nedaʼ le raza ládxuʼu Liʼ.
Busedi nedaʼ para gunaʼ ca naca le naca idútë li quiuʼ.
Tuʼ nacuʼ Dios, Nu rusölá nedaʼ
gúnticaʼsaʼ löza Liʼ.
Yöjné ca naca yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ, Xan,
en yöl-laʼ ruhuéchiʼ ladxiʼ quiuʼ, yuguʼ le nacuáʼticaʼsö.
Buniti lo nedaʼ ca naca dul-laʼ benaʼ,
en le gudáʼbagaʼa Liʼ cateʼ niʼ zoaʼ iz cuidiʼ quiaʼ.
Lu yöl-laʼ ruhuéchiʼ ladxiʼ quiuʼ,
en yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ yöjné nedaʼ, Xan.
 
Náquiëʼ Xanruʼ dxiʼa tsahuiʼ, en li ladxiʼ.
Que lë ni naʼ ruluíʼinëʼ nupa tun dul-laʼ le ral-laʼ ilún.
Ca naca le naca tsahuiʼ richë́ʼë Dios nupa nácagaca nöxaj ladxiʼ,
en ruluíʼinëʼ nupa nácagaca doʼ ladxiʼ le rë́ʼënëʼ ilún.
10 Lu yöl-laʼ ruhuéchiʼ ladxiʼ queëʼ, en yöl-laʼ rusudxín didzaʼ queëʼ,
richë́ʼë Xanruʼ nupa tun ca rinná bëʼ xibá naguixjëʼ,
en ca naca didzaʼ rucáʼana tsahuiʼ nunëʼ.
 
11 Tuʼ nacuʼ dxiʼi ladxiʼ, Xan,
buniti lo nedaʼ ca naca dul-laʼ nunaʼ, le naca dul-laʼ zxön.
 
12 Nupa tun bal Xanruʼ
uluíʼi quézinëʼ léguequi le naca dxiʼa le ral-laʼ ilún.
13 Uluʼzíʼ xibé le naca dxiʼa gunnëʼ quéguequi,
ateʼ guequi quégacabiʼ zxíʼini xiʼsóaguequi luyú ni.
14 Xanruʼ zóalenticaʼsëʼ nupa tun ca rnna xtídzëʼë,
en ruzéajniʼinëʼ léguequi ca naca didzaʼ rucáʼana tsahuiʼ nunëʼ.
15 Ruyúticaʼsaʼ guídëʼ Xanruʼ gácalenëʼ nedaʼ,
tuʼ usölë́ʼ nedaʼ lu naʼ nu rë́ʼëni sön nedaʼ.
 
16 Buécja quiaʼ, Xan, en buéchiʼ ladxiʼ nedaʼ,
tuʼ zoaʼ tuzaʼ, en nacuídiʼdaʼ.
17 Nayán le tuʼquíʼi tuʼsacaʼ nedaʼ.
Busölá nedaʼ lu le ruúbi ruguíʼi ládxiʼdaʼahuaʼ.
18 Buyú ca riguíʼi rizácaʼa, en rudú ládxaʼa.
Buniti lo nedaʼ ca naca yuguʼ dul-laʼ nabágaʼa.
19 Buyú ca nayán nupa tun nedaʼ ziʼ.
Buyú ca tuʼdíʼi nedaʼ.
20 Ben chiʼi nedaʼ, en busölá nedaʼ.
Bitiʼ guʼu lataj utuíʼidaʼ tuʼ ruzxöni ládxaʼa Liʼ.
21 Ben ga ilún chiʼi nedaʼ le naca idú ladxiʼ,
en le naca li ladxiʼ, tuʼ runaʼ löza Liʼ.
22 Buáʼauʼ bönachi Israel,
Dios lu yuguʼ le raca quéguequi.