28
Rulidzaʼ Liʼ, Xan.
Nacuʼ Guiö́j le ruzóa nedaʼ tsutsu.
Ruzë́ naguʼ chiʼa, tuʼ channö usayjuʼ ruʼu,
gacaʼ ca tu bönniʼ raziëʼ lataj chul-la.
Ruzë́ naguʼ le rulidzaʼ Liʼ cateʼ rinábidaʼ Liʼ gácalenuʼ nedaʼ,
cateʼ richisaʼ naʼa zacaʼ Lataj Láʼayi ga naʼ zuʼ.
Bitiʼ ichëʼu nedaʼ tsözxö́n len nupa tuáʼ döʼ,
en tsözxö́n len nupa nácagaca xihuiʼ,
nupa naʼ tuíʼi didzaʼ dxiʼa lahuiʼ lógaca dzaga yuʼu quéguequi,
pero yuʼu ládxiʼdoʼguequi le cabí naca tsahuiʼ.
Bubíʼi quéguequi tsca naca le tun, en tsca naca döʼ ruíʼigaca.
Bubíʼi quéguequi tsca naca le tun në́ʼeguequi.
Bubíʼi quéguequi tsca ral-laʼ gaca quéguequi.
 
Caní gaca quéguequi tuʼ cabí tun bal le nunëʼ Xanruʼ,
en bitiʼ tun bal le nun nëʼë.
Uquínnajëʼ léguequi, en bitiʼ caʼ uchisëʼ léguequi.
 
¡Yöl-laʼ ba Xanruʼ,
tuʼ riyönnëʼ cateʼ rinábidaʼ Lëʼ gácalenëʼ nedaʼ!
 
Xanruʼ caz náquiëʼ yöl-laʼ huáca quiaʼ, en le run chiʼi nedaʼ.
Ruzxöni ládxaʼa Lëʼ, ateʼ rácalenëʼ nedaʼ.
Que lë ni naʼ ruzíʼ xibë́ʼ ládxiʼdaʼahuaʼ,
ateʼ gul-laʼ le guíaʼ Lëʼ: “Xclenuʼ.”
Naca cazëʼ Xanruʼ yöl-laʼ huáca quéguequi bönachi queëʼ,
en náquiëʼ caʼ Nu run chiʼi Bönniʼ naʼ bubéajëʼ quez queëʼ para inná bëʼë.
 
Busölá bönachi quiuʼ, Dios, en ben ga gaca dxiʼa quéguequi nupa néquiguequi quiuʼ.
Ben chiʼi léguequi ca run tu nu ruyú böʼcuʼ zxilaʼ, en guchë́ʼticaʼsö léguequi.