29
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ, libíʼiliʼ, nácaliʼ zxíʼinigaquiëʼ bönniʼ nayë́pisëgaquiëʼ!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ, en guliʼguíëʼ: “Napuʼ yöl-laʼ huáca idú”!
¡Guliʼcuʼë yöl-laʼ ba Xanruʼ le ral-laʼ gataʼ que Lëʼ tuʼ náquiëʼ láʼayi!
¡Guliʼgún bal Xanruʼ, tuʼ naca lachi le naca láʼayi queëʼ!
Riyö́n chiʼë Xanruʼ lu nísadoʼ.
Riyö́n chiʼë Xanruʼ nayë́pisëʼ ca riyö́n guziúʼ rinnë́.
Riyö́n chiʼë Xanruʼ lu nísadoʼ.
Nál-latërö naca chiʼë Xanruʼ.
Nayë́pisëtërö chiʼë Xanruʼ.
Chiʼë Xanruʼ riláʼa yuguʼ yaga zxön.
Ön, chiʼë Xanruʼ riguitsaj yuguʼ yaga lu guíʼa Líbano.
Runëʼ Xanruʼ ga taʼxitiʼ guíʼa ca tunbaʼ bë́dxidoʼ.
Taʼxitiʼ guíʼa Líbano, en guíʼa Sirión ca tunbaʼ bëdx guíʼa.
Chiʼë Xanruʼ run ga rëpi yösa.
Ruxizi chiʼë Xanruʼ laʼ guixiʼ ga dë lataj.
Ruxizi chiʼë Xanruʼ laʼ guixiʼ nazíʼi le Cades.
Chiʼë Xanruʼ run ga taʼbéquibaʼ bidxinaʼ guixiʼ böaʼ huë́ʼënidoʼ quégacabaʼ,
en run ga taʼguínnaj yúguʼtë lagaʼ dxíagaca yuguʼ yaga.
Lu yudoʼ queëʼ tuíʼi didzaʼ yúguʼtë le nacuáʼ, taʼnná: “¡Yöl-laʼ ba Lëʼ!”
10 Guröʼë gunná bëʼë Xanruʼ cateʼ gurö́ʼö nisa lu idútë yödzölió.
Ön, röʼë rinná bë́ʼticaʼsëʼ Xanruʼ.
11 Rutipëʼ Xanruʼ ládxiʼdoʼgaca bönachi queëʼ.
Gunëʼ Xanruʼ ga gaca dxiʼa quégaca bönachi queëʼ,
en gunëʼ ga ilaʼböza dxiʼa tsáhuiʼdoʼ.