30
Gunaʼ Liʼ zxön, Xan, tuʼ buchisuʼ Liʼ nedaʼ,
en bitiʼ bëʼu lataj bi ilún quiaʼ nupa bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa.
Riguʼa Liʼ yöl-laʼ ba, Xanaʼ Dios,
tuʼ bulidzaʼ Liʼ gácalenuʼ nedaʼ, ateʼ bunuʼ nedaʼ.
Bubéajuʼ yöl-laʼ naʼbán quiaʼ lu yeru ba, Xan.
Runuʼ ga zoaʼ nabanaʼ, para cabí tsuʼa lataj chul-la ga dzöʼö nupa nátigaca.
 
¡Guliʼgul-la yöl-laʼ ba queëʼ Xanruʼ, libíʼiliʼ néquiliʼ quez queëʼ!
¡Guliʼguíëʼ: “Xclenuʼ” ca naca Lëʼ le naca láʼayi!
 
Tu chíʼisö rilenëʼ,
pero ruzáʼ ládxiʼticaʼsëʼ queë́ruʼ.
Channö cö́dxiruʼ tu yëla,
lu yöl-laʼ rudzeja queë́ruʼ cö́dxiʼaruʼ itö́ yu.
 
Cateʼ guca dxiʼa quiaʼ, níʼirö gunníaʼ:
“Gatga bi utsáʼ nedaʼ.”
Tuʼ buzáʼ ládxuʼu quiaʼ, Xan, buzúʼ nedaʼ ga zoaʼ tsutsu,
en cateʼ bucachiʼ loʼ, guröʼa böniga.
Bulidzaʼ Liʼ, Xan,
en gútaʼyuaʼ loʼ.
¿Bizxi xibé uziʼtsoʼ channö gátiaʼ, en tsöjtsáziaʼ
lataj chul-la ga dzöʼö nupa nátigaca?
¿Naruʼ huácatsö cuʼa Liʼ yöl-laʼ ba channö huöácaʼ bëchtö yu?
¿Naruʼ huácatsö uluʼa lo le naca idú quiuʼ?
10 Ruzë́ naguʼ, Xan, en ruzáʼ ládxuʼu quiaʼ.
Gúcalen nedaʼ, Xan.
11 Buíʼinidaʼ, ateʼ benuʼ ga buyáʼa lu yöl-laʼ rudzeja quiaʼ.
Bugúʼ lariʼ cáʼasö gúcuaʼ, en bugacuʼ nedaʼ le ruziʼa xibé.
12 Bil-la böʼ naca cazaʼ yöl-laʼ ba quiuʼ, en bitiʼ soa dxisö.
Guíëticaʼsaʼ Liʼ: “Xclenuʼ”, Xanaʼ Dios.