31
Ruzxöni ládxaʼa Liʼ, Xan.
Bitiʼ guʼu lataj utuíʼidaʼ.
Tuʼ nacuʼ tsahuiʼ, busölá nedaʼ.
Ruzë́ naguʼ quiaʼ, en rusölóʼ nedaʼ.
Gacuʼ ca tu guiö́jtoʼo ga soaʼ tsutsu,
en ca tu ga soaʼ dxiʼa tsáhuiʼdoʼ lu gudil-la.
Nacuʼ Liʼ guiö́jtoʼo ga zoaʼ tsutsu, en le run chiʼi nedaʼ.
Para gaca yöl-laʼ ba que Loʼ guchë́ʼ nedaʼ, en buluíʼi nedaʼ le dxiʼa gunaʼ.
Ubéajuʼ nedaʼ lu du yalaj nucáchiʼgaquiëʼ bönniʼ tuʼë döʼ,
tuʼ nacuʼ Liʼ yöl-laʼ nál-la quiaʼ.
Riguʼa lu noʼo böʼ naca cazaʼ.
Böáʼauʼ nedaʼ, Xan, Dios idú.
Bitiʼ riléʼedaʼ dxiʼa nupa tun zxön budóʼ guiö́j budóʼ yaga,
pero nedaʼ ruzxöni ládxaʼa Liʼ, Xan.
Udzéjadaʼ, en uziʼa xibé yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ,
tuʼ biléʼe quézinuʼ le gudíʼi guzxácaʼa.
Nöz quézinuʼ yuguʼ le raca quiaʼ.
Bitiʼ bucáʼanuʼ nedaʼ lu naʼ nu bitiʼ riléʼe nedaʼ dxiʼa,
pero nuzúʼ nedaʼ tu lataj ga zoaʼ tsutsu.
Buzáʼ ladxiʼ quiaʼ, Xan, tuʼ zoa tu le raca quiaʼ.
Lu yöl-laʼ ruhuíʼini quiaʼ ribödxaʼ, en rudú ládxaʼa.
10 Riyechiʼ dza quiaʼ tuʼ ruhuíʼinideʼedaʼ,
en tuʼ rinnë́ ládxaʼa, en riyechiʼ iz quiaʼ.
Rudú ládxaʼa tuʼ nözi döʼ nuʼa,
ateʼ nadxita idútë le nacaʼ.
11 Tuʼ nözi le gulún nupa taʼdáʼbagaʼ nedaʼ
nacaʼ tu le run gadxi yuguʼ dzaga yuʼu quiaʼ,
ateʼ nupa núnbëʼgaca nedaʼ tadxi nedaʼ.
Nupa taʼléʼe nedaʼ laʼ nöza taʼzxunnaj ga rizáʼa.
12 Nál-la ládxiʼgaca nedaʼ ca nál-la ládxiʼgaca nupa chinátigaca.
Nacaʼ ca tu röʼö nayuzxaj naguinnaj.
13 Biyöndaʼ didzaʼ ziʼ taʼnnë́ bönachi zián quiaʼ bagáchiʼsö.
Gátiʼtës zoa le run gadxi nedaʼ.
Tun xtídzaʼgaca bi ilún quiaʼ.
Taʼzáʼ ládxiʼgaca nacxi iluti nedaʼ,
14 pero nedaʼ ruzxöni ládxaʼa Liʼ, Xan.
Rnníaʼ nacuʼ Dios quiaʼ.
15 Yúʼugaca lu noʼo yúguʼtë dza soaʼ ibanaʼ.
Busölá nedaʼ lu náʼagaca nupa bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa,
en lu náʼagaca nupa taʼzóa reguʼ nedaʼ.
16 Lu yöl-laʼ ruzáʼ ladxiʼ quiuʼ buyú nedaʼ, huen dxin quiuʼ.
Lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ busölá nedaʼ.
17 Bitiʼ guʼu lataj utuíʼidaʼ, Xan, tuʼ rulidzaʼ Liʼ.
Ben ga uluʼtuíʼi nupa tuáʼ döʼ.
Ben ga ilaʼcuáʼ dxisö lu yeru ba.
18 Ben ga bitiʼ gaca bi inná nu rizíʼ yëʼ,
nu naʼ rinnë́ ziʼ queëʼ bönniʼ tsahuiʼ,
en run ba zxön cuini, en rulidza ditaj luzë́ʼe.
19 ¡Bicaʼ zxön yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ,
lë naʼ napuʼ para gácalenuʼ nupa tadxi Liʼ!
Runuʼ caní quégaca nupa tuʼzxöni ladxiʼ Liʼ
lógaca nupa tun ba zxön cuíniguequi.
20 Rucáchuʼu légaquiëʼ ga naʼ zuʼ bagáchiʼsö,
ga bitiʼ gaca idxín nu bönniʼ xihuiʼ.
Run chiʼu légaquiëʼ bagáchiʼsö ga bitiʼ gaca idxín didzaʼ bizxaj.
 
21 ¡Yöl-laʼ ba Xanruʼ Dios,
tuʼ buluíʼinëʼ nedaʼ ca nadxíʼinëʼ nedaʼ cateʼ niʼ zoaʼ tu yödzö
ga nagúʼugaquiëʼ lë́ʼajlö bönniʼ tuʼtíl-lalenëʼ nedaʼ!
 
22 Lu yöl-laʼ radxi ridzöbi quiaʼ gunníaʼ: “Ilútiëʼ nedaʼ loʼ Liʼ, Xan”,
pero biyönnuʼ le gunábidaʼ Liʼ, cateʼ niʼ bulidzaʼ Liʼ.
23 ¡Guliʼdxíʼi-nëʼ Xanruʼ, libíʼiliʼ néquiliʼ queëʼ!
Rapa chiʼë Xanruʼ nupa taʼyéajlëʼ Lëʼ,
en rubiʼë ca saʼyéaj queëʼ bönniʼ run ba zxön cuinëʼ.
24 ¡Guliʼgaca tsutsu, en buliʼtipa ládxiʼliʼ,
yúguʼtëliʼ naʼ runliʼ löza Xanruʼ Dios!