32
¡Bicaʼ ba bönniʼ naʼ Dios buniti lahuëʼ lëʼ ca naca döʼ biʼë,
en bugǘëʼ dul-laʼ queëʼ!
¡Bicaʼ ba bönniʼ naʼ Dios rnnëʼ bitiʼ nabáguëʼë xiguiaʼ,
en bitiʼ zóalen lëʼ yöl-laʼ rizíʼ yëʼ!
 
Cateʼ guzóaʼ dxisö ca naca dul-laʼ quiaʼ,
budú ládxaʼa tuʼ gunnë́ticaʼsö ládxaʼa.
Rëla, en te dza buquíʼi busácuʼu nedaʼ, Dios.
Budú ládxaʼa ca raca cateʼ röʼ bö́chila.
Níʼirö guxóalëpaʼ dul-laʼ nabágaʼa loʼ Liʼ,
en bitiʼ bucáchaʼa le xihuiʼ benaʼ.
Gunníaʼ: “Ixóalëpaʼ döʼ biʼa lahuëʼ Xanaʼ”,
ateʼ buniti loʼ nedaʼ ca naca xiguiaʼ gubágaʼa.
Que lë ni naʼ, nútiʼtës nu nunbëʼ Liʼ, Dios, ral-laʼ ulidza Liʼ
cateʼ dë lataj güíʼilen Liʼ didzaʼ.
Cateʼ röʼ nisa bach luyú ni, bitiʼ caʼ ideliʼ idxín ga zoa nu naʼ.
Liʼ nacuʼ ga gaca ucachiʼ cuinaʼ cateʼ zoa bönadxi quiaʼ.
Liʼ caz gun chiʼu nedaʼ para cabí bi gaca quiaʼ.
Liʼ gunuʼ ga gúl-laticaʼsaʼ quiuʼ Liʼ tuʼ rusölóʼ nedaʼ.
Rnnëʼ Dios: “Nedaʼ uzéajniʼidaʼ liʼ, en uluíʼidaʼ liʼ le ral-laʼ gunuʼ.
Usédidaʼ liʼ, en uyúticaʼsaʼ liʼ.
Bitiʼ gacuʼ ca tu böaʼ o tu mula cabí taʼyéajniʼibaʼ.
Ral-laʼ cuʼu guíë en du rúʼugacabaʼ para inná béʼenuʼ légacabaʼ.”
Channö cabí gunuʼ caní, bitiʼ caʼ ilunbaʼ ca rë́ʼënuʼ.
10 Zián le tun ga tuʼhuíʼiniguequi nupa tuáʼ döʼ,
pero bönniʼ ruzxöni ládxëʼë Xanruʼ iléʼenëʼ yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ.
11 Buliʼdzéjalenëʼ Xanruʼ, en buliʼsíʼ xibë́ʼ, libíʼiliʼ nácaliʼ tsahuiʼ lahuëʼ Lëʼ.
Lu yöl-laʼ rudzeja queë́liʼ guliʼcö́dxiʼa, libíʼiliʼ nácaliʼ idú dxiʼa.