33
Lu yöl-laʼ rudzeja queë́liʼ guliʼgul-la lahuëʼ Xanruʼ,
libíʼiliʼ nácaliʼ tsahuiʼ lahuëʼ Lëʼ.
Nupa nácagaca tsahuiʼ ral-laʼ ilaʼgúʼu Lëʼ yöl-laʼ ba.
 
Guliʼguíëʼ Lëʼ: “Xclenuʼ”, quínniliʼ lëʼe bihuél-la.
Guliʼgul-la yöl-laʼ ba queëʼ, quínniliʼ le zë chi du que.
Guliʼgul-la queëʼ tu le rul-la cubi.
Guliʼquinnaj dxíʼadoʼ, en lu yöl-laʼ rudzeja queë́liʼ guliʼcö́dxiʼa.
 
Xtídzëʼë Xanruʼ naca idú tsahuiʼ,
ateʼ idú ládxëʼë runëʼ yúguʼtë bi runëʼ.
Nadxíʼinëʼ le naca dxiʼa, en le naca tsahuiʼ.
Naláʼ lahui yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ Xanruʼ idútë yödzölió.
Len didzaʼ bë́ʼësëʼ Xanruʼ, benëʼ lúzxiba,
en benëʼ yúguʼtë bölaj beníʼ len böʼ rirúaj ruʼë.
Rutubëʼ nisa röʼö nísadoʼ para gaca ca tu guíʼa.
Napa chiʼë nisa röʼö zili ga naʼ nupë́ʼë xilataj.
Yúguʼtë bönachi ral-laʼ ilaʼdxíʼi Xanruʼ.
Bönachi idútë yödzölió ral-laʼ ilaʼcuáʼ nöxaj lahuëʼ Lëʼ.
Bë́ʼësëʼ didzaʼ Xanruʼ, ateʼ laʼ gúcatë ca naʼ gunnë́ʼ.
10 Gunná bëʼë, ateʼ guca tsutsu le nunëʼ.
Runëʼ Xanruʼ ga tuʼhuöáca cáʼasö didzaʼ túngaca bönachi yuguʼ yödzö.
Runëʼ ga bitiʼ ilaca le të́ʼëni ilúngaca bönachi.
11 Sóaticaʼsö tsutsu didzaʼ nunëʼ Xanruʼ.
Le rizáʼ ládxëʼë uluʼgáʼanaticaʼsö quéguequi zxíʼini xiʼsóaruʼ.
12 Bicaʼ bágaca bönachi yödzö naʼ náquiëʼ Xanruʼ cazëʼ Dios quéguequi,
bönachi naʼ nabö́ cazëʼ Dios para ilaca quez queëʼ.
13 Zoa cazëʼ Xanruʼ yehuaʼ yubá, ruyúëʼ ga zóaruʼ.
Riléʼenëʼ le tun yúguʼtë bönachi nacuáʼ idútë yödzölió.
14 Ga naʼ zoa cazëʼ ruyúëʼ idú gásibiʼilö,
en riléʼenëʼ yúguʼtë nupa nacuáʼ idútë yödzölió ni.
15 Nun cazëʼ Lëʼ ládxiʼdoʼgaca yúguʼtëguequi.
Réajniʼi quézinëʼ ca naca yúguʼtë le túngaca.
16 Bitiʼ caʼ ulë́ʼ bönniʼ unná bëʼ nacuáʼ queëʼ bönniʼ guizxi yu röjáquiëʼ gudil-la.
Bitiʼ ulë́ʼ bönniʼ zoëʼ gudil-la tuʼ nál-latërëʼ.
17 Bitiʼ nazacaʼ gunruʼ löza böaʼ para idéliʼruʼ lu gudil-la,
tuʼ cabí gaca usölabaʼ nu bönniʼ tuʼ nál-latëröbaʼ.
18 Buliʼyú, ruyúticaʼsëʼ Xanruʼ nupa tadxi Lëʼ,
nupa naʼ tun löza yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ queëʼ,
19 para usölë́ʼ léguequi lu yöl-laʼ guti,
en para ugahuëʼ léguequi cateʼ tsuʼu gubín.
 
20 Idú ládxiʼruʼ runruʼ löza Lëʼ Xanruʼ.
Rácalen cazëʼ rëʼu, en rapa chiʼë rëʼu.
21 Rudzeja ládxiʼlenruʼ Lëʼ,
en uzxöni ládxiʼruʼ Lëʼ, tuʼ náquiëʼ láʼayi.
 
22 Lu yöl-laʼ dxiʼi ladxiʼ quiuʼ gúcalen netuʼ, Xan,
tuʼ runtuʼ löza Liʼ.