34
¡Innë́ticaʼsaʼ queëʼ Xanruʼ náquiëʼ dxiʼa!
¡Cúʼuticaʼsaʼ Lëʼ yöl-laʼ ba!
Böʼ naca cazaʼ gun zxön Xanruʼ.
Nupa nácagaca nöxaj ladxiʼ ilaʼyöni lë ni, en uluʼdzeja.
Guliʼgüíʼ zxönëʼ Xanruʼ tsözxö́n len nedaʼ,
en tsözxö́n usiyönruʼ bönachi ca naca Lëʼ Laʼayi.
Bulidzaʼ-nëʼ Xanruʼ, ateʼ bubiʼë didzaʼ quiaʼ,
en busölë́ʼ nedaʼ lu yuguʼ le gúdxidaʼ.
 
Nupa nácagaca queëʼ bilaʼdxín lahuëʼ, en buluʼzíʼ xibë́ʼ.
Bítiʼrö caz uluʼtuíʼi nupa naʼ.
Bulidzaʼ-nëʼ Xanruʼ, ateʼ biyönnëʼ quiaʼ nedaʼ, bönniʼ yechiʼ,
en busölë́ʼ nedaʼ lu yúguʼtë le guca quiaʼ.
Gubáz láʼayi que yaʼabá queëʼ Xanruʼ tapa chiʼë nupa tadxi Lëʼ,
en tuʼsölë́ʼ léguequi lu yúguʼtë le raca quéguequi.
 
Guliʼsíʼ bëʼë, ateʼ inö́ziliʼ náquiëʼ Xanruʼ dxiʼa.
¡Bicaʼ ba bönniʼ ruzxöni ládxëʼë Lëʼ!
Guliʼgadxi Xanruʼ, libíʼiliʼ nácaliʼ quez queëʼ,
tuʼ cabí bi ilaʼyadzaj nupa tadxi Lëʼ.
10 Taʼyadzaj taʼyúdxibaʼ bëdxi guixiʼ, en taʼdunbaʼ,
pero nupa tuʼlidza Xanruʼ bitiʼ caʼ taʼyadzaj le naca dxiʼa.
11 Guliʼdá libíʼiliʼ, bíʼidoʼ, en buliʼzë́ nágaliʼ xtídzaʼa.
Uzéajniʼidaʼ libíʼiliʼ para gádxiliʼ-nëʼ Xanruʼ.
12 ¿Nuzxi caz bönniʼ rë́ʼënëʼ soëʼ ibanëʼ,
en rë́ʼënëʼ soëʼ iz zián para uziʼë xibé le naca dxiʼa?
13 Ben chiʼi lúdxuʼu para cabí guʼu didzaʼ xihuiʼ,
en para cabí siʼ yéʼenuʼ luzóʼo.
14 Bucáʼana le cabí naca tsahuiʼ, en ben le naca dxiʼa.
Bëʼ ladxiʼ cözuʼ dxiʼa tsáhuiʼdoʼ,
en ben bayudxi gunuʼ yuguʼ lë ni.
15 Ruyúticaʼsëʼ Xanruʼ nupa nácagaca tsahuiʼ,
en riyö́n quézinëʼ cateʼ tuʼlidza Lëʼ.
16 Uzáguëʼë Xanruʼ xinö́zgaca nupa tuáʼ döʼ,
en gunëʼ ga cuntu nu tsöjné léguequi.
17 Nupa nácagaca tsahuiʼ tuʼlidza Xanruʼ, ateʼ riyönnëʼ quéguequi,
en rusölë́ʼ léguequi lu yuguʼ le raca quéguequi.
18 Xanruʼ zóalen cazëʼ nupa tuʼhuíʼini ladxiʼ,
en rusölë́ʼ nupa nácagaca nöxaj ladxiʼ.
19 Zián le riguíʼi rizáquëʼë bönniʼ tsahuiʼ,
pero Xanruʼ rusölë́ʼ lëʼ lu yúguʼtë lë naʼ.
20 Xanruʼ rapa chiʼë yúguʼtë dxita yuʼë,
ateʼ bitiʼ gatsaj nitú dxita queëʼ.
21 Le xihuiʼ run nu ruáʼ döʼ gun ga gati nu naʼ,
ateʼ ilaʼbagaʼ xiguiaʼ nupa bitiʼ taʼléʼe dxiʼa le naca tsahuiʼ.
22 Xanruʼ caz ruhuöáʼuëʼ böʼ nácagaca caz huen dxin queëʼ,
ateʼ bitiʼ irugu que nitú nupa naʼ tuʼzxöni ladxiʼ Lëʼ.