35
Tu le bil-lëʼ David
Xanaʼ Dios, gudáʼbagaʼ nupa bitiʼ taʼléʼe nedaʼ dxiʼa.
Butíl-lalen nupa taʼdíl-lalen nedaʼ.
Guzxö́n le gun chiʼi nedaʼ lu gudil-la,
en gudá gácalenuʼ nedaʼ.
Guzxö́n yaga tuchiʼ quiuʼ para uzaguʼu xinö́zguequi nupa taʼzóa reguʼ nedaʼ.
Gudxi böʼ naca cazaʼ nacuʼ Liʼ Nu rusölá nedaʼ.
Ben ga uluʼtuíʼi, en uluʼgáʼana cáʼasö nupa të́ʼëni iluti nedaʼ.
Ben ga uluʼhuécaj, en uluʼgáʼana cáʼasö nupa të́ʼëni iluíʼi döʼ quiaʼ.
Ben ga ilaca ca bëbu zxe café zeaj lu böʼös,
en ben ga ulaguëʼ gubáz láʼayi que yaʼabá quiuʼ léguequi.
Ben ga gaca chul-la nöza yúʼugaca, en ga cuílagaca,
ateʼ soa réguʼë gubáz láʼayi quiuʼ léguequi.
Buluʼcáchiʼ du yalaj le sön nedaʼ, en bitiʼ bi nunaʼ quéguequi.
Gulaʼchö́ʼöna yeru ga tsöjbixaʼ, en bitiʼ bi nunaʼ quéguequi.
Ben ga idxín quéguequi tsálidoʼos le usuniti léguequi,
en ben ga du yalaj naʼ buluʼcáchiʼ sön laʼ cuínguequi quez.
Ben ga ilaʼbixi lu yeru naʼ gulaʼchö́ʼöna.
 
Udzeja ládxiʼlenaʼ-nëʼ Xanruʼ,
en uziʼa xibé yöl-laʼ rusölá queëʼ.
10 Ilaʼnná dxita néquinidaʼ: “Xan, ¿nuzxi caz naca ca nacuʼ Liʼ?
Rusölóʼ nu riguíʼi rizácaʼ lu naʼ nu nál-latërö ca le.
Rusölóʼ nu riguíʼi rizácaʼ, en riyadzaj riyudxi lu naʼ bönniʼ ribanëʼ le nequi que.”
 
11 Taʼdáʼbaguëʼë bönniʼ xihuiʼ nedaʼ, en taʼnnë́ʼ quiaʼ.
Taʼnabi yúdxinëʼ nedaʼ ca naca yuguʼ le cabí nözdaʼ.
12 Tuʼbiʼë quiaʼ le naca döʼ cateʼ runaʼ le naca dxiʼa,
ateʼ ruhuíʼinideʼe ládxaʼa.
13 Pero nedaʼ gúcuaʼ lariʼ cáʼasö cateʼ guláquiëʼ huëʼ.
Benaʼ gubasa, en busacaʼ ziʼ böʼ naca cazaʼ,
en uláz quéguequi bulidzaʼ-nëʼ Dios zián luzuí.
14 Buíʼinideʼedaʼ tsca guca luzáʼa o biʼi böchiʼ cazaʼ nu naʼ guca huëʼ.
Gurödxi yechaʼa ca huíʼinideʼedaʼ channö gátinu xináʼ cazaʼ,
15 pero cateʼ guchixi guníguidaʼ nedaʼ, buluʼdzéjadeʼe, en buluʼdubi tsözxö́n.
Yuguʼ bönniʼ naʼ buluʼcáʼanëʼ nedaʼ cáʼasö buluʼdubëʼ para ilunëʼ ga cöʼa baguíʼi.
Yuguʼ bönniʼ naʼ bitiʼ núnbëʼa gulúnnaticaʼsëʼ nedaʼ.
16 Buluʼsacaʼ ziʼë nedaʼ, en buluʼtitjëʼ quiaʼ.
Lu yöl-laʼ rilé quégaquiëʼ nedaʼ gulagu zxea láyiʼgaquiëʼ.
17 Xan, ¿gácaʼxte caz uyú ináʼasuʼ le tunëʼ?
Busölá nedaʼ lu döʼ tuʼë quiaʼ.
Busölá nedaʼ lu náʼagaquiëʼ bönniʼ naʼ nácagaquiëʼ ca yuguʼ bëdxi guixiʼ.
18 Guíaʼ Liʼ: “Xclenuʼ” lógaca bönachi zián uluʼdúbigaca quiuʼ.
Cuʼa Liʼ yöl-laʼ ba ga nudúbigaca ziantë bönachi.
19 Bitiʼ guʼu lataj uluʼdzeja nupa taʼdáʼbagaʼ nedaʼ, en taʼzíʼ yëʼ,
en bitiʼ guʼu lataj uluʼtitaj quiaʼ, nupa naʼ tuʼdíʼi nedaʼ, en bitiʼ bi nunaʼ quéguequi.
20 Catu caz tuíʼi didzaʼ le gun ga soa dxisö didzaʼ bizxaj.
Lu yöl-laʼ rizíʼ yëʼ quéguequi taʼnnë́ quégaca nupa taʼbö́ʼ dxiʼa tsáhuiʼdoʼ yödzölió ni.
21 Buluʼsalaj ruíʼiguequi, en gulaʼnnë́ quiaʼ, gulaʼnná:
“¡Ön, biléʼe quézituʼ le nunëʼ!”
22 ¡Biléʼe quézinuʼ Liʼ lë ni, Xan! ¡Bitiʼ suʼ dxisö!
¡Bitiʼ ucáʼanuʼ nedaʼ, Xan!
23 ¡Guyasa, Xan! ¡Busubán ládxuʼu, Xan, para uchiʼa usörö́uʼ quiaʼ!
¡Gúcalen nedaʼ, Xanaʼ Dios!
24 ¡Tuʼ nacuʼ tsahuiʼ, buchiʼa busörö́ quiaʼ, Xanaʼ Dios!
¡Bitiʼ guʼu léguequi lataj uluʼdzeja niʼa que le raca quiaʼ!
25 ¡Bitiʼ guʼu léguequi lataj ilaʼnná:
“Ön, bidéliʼruʼ le guzë́ ládxiʼruʼ”!
¡Bitiʼ guʼu lataj ilaʼnná: “Chibucúl-laruʼ lëʼ”!
26 ¡Ben ga uluʼtuíʼi, en uluʼgáʼana cáʼasö nupa tuʼdzeja cateʼ ruhuíʼinidaʼ!
¡Ben ga uluʼtuíʼi, en uluʼgáʼana cáʼasö nupa taʼdáʼbagaʼ nedaʼ!
27 ¡Ben ga ilaʼbö́dxiʼa lu yöl-laʼ rudzeja quéguequi,
en uluʼzíʼ xibé nupa tuíʼi ládxiʼgaca urúajaʼ tsahuiʼ!
¡Bëʼ lataj ilaʼnnáticaʼsö: “Nayë́pisëtërëʼ Xanruʼ Dios,
tuʼ raza ládxëʼë gunëʼ ga gaca dxiʼa quégaca huen dxin queëʼ”!
28 Níʼirö gunaʼ ba nalí quiuʼ, inníaʼ: “¡Nacuʼ tsahuiʼ!”
en cuʼa Liʼ yöl-laʼ ba idú dza.